Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής Ανταγωνισμού και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής Ανταγωνισμού και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής Ανταγωνισμού και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τι θα περιλαμβάνει η νέα συμφωνία μεταξύ των δυο Αρχών.
RE+D magazine
15.07.2022

Υπογράφηκε, την 12η Ιουλίου 2022, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Καθηγητή κ. Ιωάννη Λιανό και την Πρόεδρο της ΕΚ, Δ.Ν. κα Βασιλική Λαζαράκου, με στόχο την εδραίωση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Αρχών, καθώς και την ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ τους.

Η ΕΑ ως αρμόδια και επιφορτισμένη σύμφωνα με τον Ν. 3959/2011 με τη διαφύλαξη της απρόσκοπτης λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και η ΕΚ ως δημόσια εποπτική αρχή αρμόδια για την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, συμφώνησαν με το εν λόγω Μνημόνιο στην σύναψη στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ τους και ειδικότερα στην:

  • ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας, 
  • ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αξιοποίηση της εμπειρίας των δύο Αρχών, με στόχο το όφελος των διοικούμενων, της οικονομίας και εν γένει του δημοσίου συμφέροντος, και 
  • λήψη ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών αποφάσεων στη βάση έγκαιρης και ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων στους τομείς συνεργασίας των δύο Αρχών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών, μελετών και ερευνών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των δύο Αρχών.

Οι δύο Αρχές συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, στην ανάληψη ενημερωτικών δράσεων για την προώθηση πολιτικών και στρατηγικών για την ενημέρωση των οικονομικών φορέων / συμμετεχόντων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο Αρχών, προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και στη διοργάνωση σεμιναρίων και άλλων ενημερωτικών δράσεων.