Χαρτοφυλάκιο άνω των €500 εκατ. και καθαρά κέρδη €23,2 εκατ. στο α' εξάμηνο για τη Noval
Χαρτοφυλάκιο άνω των €500 εκατ. και καθαρά κέρδη €23,2 εκατ. στο α' εξάμηνο για τη Noval

Χαρτοφυλάκιο άνω των €500 εκατ. και καθαρά κέρδη €23,2 εκατ. στο α' εξάμηνο για τη Noval

Προχωρούν οι αναπτύξεις της ΑΕΕΑΠ σε Μαρούσι, Μάνδρα και Μετς.
RE+D magazine
07.09.2023

Τα καθαρά κέρδη της Noval Property για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2023 ανήλθαν σε €23,2 εκατ. καταγράφοντας άνοδο κατά 54% έναντι €15 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε €19,5 εκατ. έναντι €11,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (αύξηση 67%), αποτυπώνοντας την πρόοδο των έργων της Noval Property υπό ανάπτυξη και κατασκευή, την ελκυστικότητα για σύγχρονα, υψηλών προδιαγραφών, βιοκλιματικά και περιβαλλοντικά βιώσιμα εμπορικά ακίνητα στην Ελλάδα καθώς και τη συνεχή ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της Εταιρείας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, η Noval Property παρουσίασε έσοδα από μισθώματα €13,8 εκατ. έναντι €12,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση €1,6 εκατ. (13%).

Η αύξηση αυτή αποτυπώνει την προσήλωση της Εταιρείας στην ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της σε συνδυασμό με την ποιότητα και ελκυστικότητα του χαρτοφυλακίου της που οδηγούν στη σύναψη νέων και στην αναπροσαρμογή υφιστάμενων μισθωτικών συμβάσεων με βελτιωμένους εμπορικούς όρους.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για την περίοδο έως 30.06.2023 ανήλθαν σε €7,5 εκατ. έναντι €5,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση €2,1 εκατ. (38%).

Η αύξηση στη λειτουργική κερδοφορία προέρχεται από την παραπάνω αύξηση των εσόδων παράλληλα με περαιτέρω βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Εταιρείας. Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30.06.2023 ανήλθαν σε €79,5 εκατ. έναντι €88,3 εκατ. την 31.12.2022. Η εσωτερική λογιστική αξία την 30.06.2023 ήταν €387 εκατ. ή €3,60 ανά μετοχή , ενώ την 31.12.2022 ήταν €366 εκατ. ή €3,40 ανά μετοχή , σημειώνοντας αύξηση €21 εκατ. δηλαδή αύξηση 6%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property, κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, δήλωσε: «Η σημαντική αύξηση εσόδων, κερδών, αξίας χαρτοφυλακίου και εσωτερικής λογιστικής αξίας της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, παρά τις δύσκολες συνθήκες ως απόρροια, μεταξύ άλλων, και των διαρκώς αυξανόμενων επιτοκίων, επιβεβαιώνουν την ικανότητά μας να χρηματοδοτούμε αποδοτικά και να υλοποιούμε το επενδυτικό πρόγραμμά μας προς όφελος των συμμετόχων μας. Σταθερά αναπτύσσουμε και επενδύουμε σε σύγχρονα, ποιοτικά, περιβαλλοντικά βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά εμπορικά ακίνητα σε τομείς όπως, μεταξύ άλλων, γραφεία, logistics, εμπορικά κέντρα και πάρκα, ξενοδοχεία και κατοικίες.

Οι αναπτύξεις

Κατά το 1ο εξάμηνο 2023, προχώρησε εντατικά η κατασκευή του νέου κτηρίου γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, του νέου κτηρίου logistics στη Μάνδρα, η ανακατασκευή του κτηρίου στην οδό Αρδηττού στο Μετς σε μικτή χρήση κατοικιών και γραφείων, η ανακατασκευή του κτηρίου γραφείων στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι, καθώς και, σε συνεργασία με την Brook Lane Capital, η κατασκευή του νέου συγκροτήματος γραφείων στο πρώην οικόπεδο Kodak στο Μαρούσι. Όλα τα κτήρια αυτά στοχεύουν σε περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED σε επίπεδο GOLD ή ανώτερο. Παράλληλα, η ενεργητική διαχείρισή μας καθώς και η ποιότητα των ακινήτων του χαρτοφυλακίου μας οδήγησε και συνεχίζει να οδηγεί σε μισθωτικές συμβάσεις με βελτιωμένους εμπορικούς όρους. Η από 04.09.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε, μεταξύ των άλλων, την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (IPO) μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, και την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Προς τούτο, η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης, τον τρόπο και την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Παράλληλα, η ίδια ΕΓΣ ενέκρινε την υλοποίηση pre-IPO συναλλαγής μέσω της έκδοσης κοινού και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΟΔ) ποσού έως €10,5 εκατ. με έκδοση κοινών και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμων (σε κοινές, ονομαστικές, άυλες μετά ψήφου μετοχές) ονομαστικών ομολογιών που δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και πλήρη κάλυψη του ΟΔ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), για τη χρηματοδότηση έργων της Εταιρείας που θα στοχεύουν σε υψηλή περιβαλλοντική πιστοποίηση, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους όρους του ΟΔ, προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, καθώς και να ολοκληρώσει την έκδοση του ΟΔ.».