Τι δείχνει η ακτινογραφία των Ευρωπαϊκών ΑΕΕΑΠ
Τι δείχνει η ακτινογραφία των Ευρωπαϊκών ΑΕΕΑΠ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των Ευρωπαϊκών ΑΕΕΑΠ

Στυλιανή Ρουχωτά
23.11.2023

Πλεονέκτημα στον κλάδο των ΑΕΕΑΠ ως επενδυτικό προορισμό, γεγονός που είχε ήδη από τον Μάιο επισημάνει και ο επικεφαλής της EPRA κατά την εισαγωγική του ομιλία στο συνέδριο του RED, διαπιστώνει ανάλυση της UBS, στην οποία εκτιμάται ότι συγκεκριμένες μετοχές ακινήτων έχουν προοπτική ανόδου μεσοπρόθεσμα μέχρι και 40,4%.

Σύμφωνα με την έκθεση της UBS -και με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την εβδομάδα που έκλεισε στις 10 Νοεμβρίου- εκτιμάται ότι για το σύνολο του 2023 ο κλάδος θα διαπραγματεύεται σε τιμές 17 φορές πάνω από τα ετήσια κέρδη ανά μετοχή των εισηγμένων (2023E, P/E). Ένα επίπεδο που μοιάζει ενθαρρυντικό για τις προοπτικές ανάπτυξης και τις προσδοκίες των επενδυτών για τον κλάδο. Τα μερίσματα που αποδίδονται στους μετόχους για το ίδιο χρονικό διάστημα  η τράπεζα εκτιμά ότι θα ενισχυθούν με ρυθμό 4,4% (2023E DPS yield) ενώ η τράπεζα προβλέπει για τα έτη 2023-2024 ενίσχυση εσόδων ανά μετοχή της τάξεως του 4,7% (2023-24 EPS growth). 

Κεφαλαιοποίηση 150 δισ. 

Η συνολική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων της κεντρικής Ευρώπης ανέρχεται στα $103,805 δισ., ενώ η αντίστοιχη των Γερμανικών και Γαλλικών εισηγμένων επενδύσεων ακινήτων αγγίζει τα $30,460 δισ. και $24,934 δισ.   

Σε κλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση παρουσιάζουν οι εταιρείες που επενδύουν σε κατοικίες στα $357 δισ. οι οποίες παρουσιάζουν και το μεγαλύτερο discount της τάξεως του 45%. Ακολουθεί ο κλάδος των επενδυτικών με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο (diversified) τοποθετήσεων με κεφαλαιοποίηση $292 δισ. και στην τρίτη θέση έρχονται οι εξειδικευμένες σε βιομηχανικά ακίνητα με κεφαλαιοποίηση $202 δισ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καθαρό χρέος των εταιρειών προς το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων είναι μόλις στο 31%, γεγονός που επιβεβαιώνει ένα σχετικά συγκρατημένα μοχλευμένο κλάδο παγκοσμίως.