Τα πλεονεκτήματα των πιστοποιημένων κτιρίων
Τα πλεονεκτήματα των πιστοποιημένων κτιρίων

Τα πλεονεκτήματα των πιστοποιημένων κτιρίων

Τα οφέλη ξεπερνούν τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.
RE+D magazine
20.05.2024

Οι πιστοποιήσεις κτιρίων είναι από καιρό ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της απόδοσης του κύκλου ζωής ενός κτιρίου από την ανάπτυξη εως και τη λειτουργία του.

Παράλληλα, προτείνουν πολλές στρατηγικές υπέρ της ανάπτυξης περιβαλλοντικά προσανατολισμένων χαρτοφυλακίων ακινήτων και της προώθησης πρωτοβουλιών ESG, μέσα από τη βελτίωση της απόδοσης σε σχετικούς δείκτες. 

Καθώς νέες πιστοποιήσεις εισέρχονται στην αγορά και οι υπάρχουσες πιστοποιήσεις προσαρμόζονται και εξελίσσονται, η πλοήγηση στις καλύτερες πιστοποιήσεις για την υποστήριξη των στρατηγικών ESG και βιωσιμότητας μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη.

Και, ενώ οι αυξημένες αποτιμήσεις, τα ποσοστά ενοικίων και η διατήρηση των εργαζομένων έχουν αποδείξει την προστιθέμενη αξία των πιστοποιήσεων, τα δεδομένα απόδοσης κτιρίων δείχνουν ότι τα πιστοποιημένα κτίρια δεν έχουν πάντα καλύτερη απόδοση από τα μη πιστοποιημένα κτίρια.

Επισημαίνεται ότι οι νέες πιστοποιήσεις κατασκευής δεν επαληθεύουν τη λειτουργική απόδοση ενός κτιρίου, δεδομένου ότι δεν πιστοποιούν τίποτα σχετικό με τη φάση λειτουργίας του. Αυτό που πιστοποιούν, είναι ότι ένα κτίριο έχει τη δυνατότητα να επιτύχει συγκεκριμένη απόδοση, όταν λειτουργεί με βάση το σχεδιασμό του. Ως εκ τούτου, η παρακολούθηση κατά τη φάση λειτουργίας είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της απόδοσης και την επαναπιστοποίηση. Ως αποτέλεσμα, χρειάζονται δεδομένα τουλάχιστον 12 μηνών από ένα πλήρως κατειλημμένο κτίριο, για να διαπιστωθεί η πραγματική απόδοσή του.

Πολλές πιστοποιήσεις παρέχουν ένα σαφές πλαίσιο για τη στρατηγική απαλλαγής από τον άνθρακα. Το LEED, για παράδειγμα, έχει μια στρατηγική απαλλαγής ενσωματωμένη στο σύστημα αξιολόγησής του. Εφόσον πραγματοποιηθούν σωστά, τέτοιου είδους εργαλεία απεξάρτησης από τις εκπομπές  μπορούν να οδηγήσουν σε κτίρια που αντικατοπτρίζουν τις αρχές της βιωσιμότητας και είναι έτοιμα να υλοποιήσουν σχετικούς στόχους κατά τη λειτουργία τους.  Με τη σειρά τους, οι πιστοποιήσεις Zero Energy και Zero Carbon της ILFI είναι βελτιωμένες εκδόσεις που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην απεξάρτηση από τον άνθρακα, παρακολουθώντας τόσο τη στρατηγική απεξάρτησης από τον άμθραλα κατά τη φάση σχεδιασμού και κατασκευής, όσο και πραγματικές επιδόσεις κατά το πρώτο έτος λειτουργίας.

Γενική απόδοση του χαρτοφυλακίου

Σε εταιρικό επίπεδο, υπάρχουν πολλά πλαίσια και φορείς αναφοράς που χρησιμοποιούν οι επενδυτές, οι πελάτες και οι ενδιαφερόμενοι για να επαληθεύσουν τη συνολική στρατηγική μιας εταιρείας. 

Χαρακτηριστικά, το GRESB έχει επικεντρωθεί στην απόδοση σε επίπεδο περιουσιακών στοιχείων, με τις πιστοποιήσεις να αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος το 15% του στοιχείου απόδοσης της βαθμολογίας και το 10,5% της συνολικής βαθμολογίας GRESB, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τη βαθμολογία της εκάστοτε πιστοποίησης. 

Υγιή κτίρια

Η αυξημένη παραγωγικότητα και τα ποσοστά διατήρησης των εργαζομένων που καταγράφονται από τα πιστοποιημένα κτίρια είναι σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα επιτυχημένων στρατηγικών για την επίτευξη υγιών κτιρίων. Ενδεικτικά, το WELL, το Fitwel και το LEED παρέχουν σαφή και ολοκληρωμένα πλαίσια για στρατηγικές υγιούς κτιρίου. Χωρίς το πλαίσιο και την αυστηρότητα που απαιτούν αυτές οι πιστοποιήσεις, σημαντικά μέτρα όπως η ακουστική, η ποιότητα φωτισμού, ο φυσικός φωτισμός, ο ενεργός σχεδιασμός και η στρατηγική ευεξίας συχνά αντιμετωπίζονται αποσπασματικά ή δεν αντιμετωπίζονται καθόλου.

Απόδοση κατά τη λειτουργική φάση

Οι νέες πιστοποιήσεις κατασκευών μας βοηθούν να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ακίνητα έτοιμα να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. Ανεξάρτητα από το αν ένα περιουσιακό στοιχείο διαθέτει πιστοποίηση σχεδιασμού και κατασκευής, οι υπάρχουσες πιστοποιήσεις κτιρίων είναι από τα καλύτερα εργαλεία για την ποσοτικοποίηση της απόδοσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας και την παρακολούθηση της προόδου προς τους στόχους απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα. Γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ή να βελτιώσουμε ό,τι δεν μπορούμε να μετρήσουμε, η συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης και η συνεχής βελτίωση που απαιτούνται από τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις κτιρίων και η υπευθυνότητα που τις χαρακτηρίζει είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη αντίκτυπου και προόδου προς την απαλλαγή από τις εκπομπές και τη βελτιωμένη απόδοση.


Πηγή: GRESB