Στο NextGeneration EU ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων
Στο NextGeneration EU ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων

Στο NextGeneration EU ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων

Τι θα περιλαμβάνει το Έργο
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
23.05.2022

Την απόφαση Ένταξης του Έργου «Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης.

Στόχος του έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε €888.534 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) είναι η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών.

Αντικείμενο  του έργου είναι η  πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων μέσα από την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης ενός ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου, η οποία θα διασφαλίσει την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων με πλήρη ηλεκτρονικό τρόπο. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων απαιτεί τη διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) των εμπλεκόμενων φορέων και ανάπτυξη υποσυστημάτων για την ανταλλαγή των επιθυμητών δεδομένων.

Οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς στην υφιστάμενη διαδικασία είναι οι εξής:

  1. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  2. ΟΤΑ
  3. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  4. Κτηματολόγιο
  5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  6. Δασική Υπηρεσία
  7. ΕΦΚΑ

Τα πληροφοριακά συστήματα που θα συμμετέχουν στην διαδικτυακή πλατφόρμα θα είναι :

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Κτηματολόγιο

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Δασική Υπηρεσία

ΕΦΚΑ

Μητρώο Πολιτών

Ελληνική Αστυνομία

Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι

Υπεύθυνες Δηλώσεις

Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕΜΕΠ)

ΕΔΩ η απόφαση