Στις 6 Δεκεμβρίου η 4η δοση των τόκων του πράσινου ομολόγου της Noval
Στις 6 Δεκεμβρίου η 4η δοση των τόκων του πράσινου ομολόγου της Noval

Στις 6 Δεκεμβρίου η 4η δοση των τόκων του πράσινου ομολόγου της Noval

Από την 04.12.2023 οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τέταρτου (4ου ) τοκομεριδίου.
RE+D magazine
29.11.2023

Την λήξη της 4ης περιόδου εντοκισμού του πράσινου ομολόγου της ανακοίνωσε η Noval Property.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους όρους του από 06.12.2021 Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 4η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 06.06.2023 έως 06.12.2023, είναι η 05.12.2023.

Από την 04.12.2023 (ex-coupon date), οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τέταρτου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την τέταρτη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €1.616.500 ήτοι ποσό €13,4708333333 ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,65% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 120.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την 06.12.2023.