Στις 27/12 η έκτακτη ΓΣ της ICI για πώληση των ακινήτων στη BriQ
Στις 27/12 η έκτακτη ΓΣ της ICI για πώληση των ακινήτων στη BriQ

Στις 27/12 η έκτακτη ΓΣ της ICI για πώληση των ακινήτων στη BriQ

RE+D magazine
06.12.2023

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ, την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ΑΕΕΑΠ "το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» [εφεξής η Εταιρεία] σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 120 ν.4548/2018 και το άρθρο 9 παράγραφος 5 του καταστατικού της Εταιρείας, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 27η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, όπως ορίζεται με την παρούσα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 ν.4548/2018 κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας προς το σκοπό της διευκόλυνσης της συμμετοχής και χωρίς φυσική παρουσία, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση άδειας για τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 ν.4706/2020.

2. Λοιπά Θέματα