Στα €6,09 εκατ. τα κέρδη προ φόρων για την Alpha Trust Ανδρομέδα
Στα €6,09 εκατ. τα κέρδη προ φόρων για την Alpha Trust Ανδρομέδα

Στα €6,09 εκατ. τα κέρδη προ φόρων για την Alpha Trust Ανδρομέδα

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. κατά 89,89% και τοποθετήσεις σε ομολογίες κατά 5,16%.
RE+D magazine
14.09.2023

Κέρδη προ φόρων στα €6,09 εκατ. ανακοίνωσε για το α' εξάμηνο του 2023 η Alpha Trust Ανδρομέδα έναντι ζημιών €2,97 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας τα καθαρά κέρδη για το εξεταζόμενο διάστημα ανέρχονται σε €6,03 εκατ.

Τα ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν σε κέρδη €7,82 εκατ. έναντι ζημιών €2,64 εκατ., της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν κυρίως τα κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Για την περίοδο από 01/01/2023 έως 30/06/2023 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σημείωσε απόδοση 24,74% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €30,02 εκατ. ή €8,49 ανά μετοχή στις 30/06/2023.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου την 30/06/2023 περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. κατά 89,89% και τοποθετήσεις σε ομολογίες κατά 5,16%. H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση (discount) -17,26% στις 12/09/2023, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε €6,94.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Βασίλειος Κλέτσας δήλωσε: «Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ακολούθησε ανοδική πορεία το πρώτο εξάμηνο του 2023 με αρωγό τις εκτιμήσεις για τις συγκριτικά καλύτερες επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας στην Ευρωζώνη, τα ιδιαίτερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι εισηγμένες εταιρίες, τη σημαντικά βελτιωμένη εικόνα του Τραπεζικού κλάδου καθώς και την προσδοκία για ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα καταγραφής κερδών με σκοπό τη διατήρηση της μερισματικής απόδοσης της μετοχής σε υψηλό επίπεδο».