Στα €3,059 εκατ. τα έσοδα από μισθώματα της Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ
Στα €3,059 εκατ. τα έσοδα από μισθώματα της Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ

Στα €3,059 εκατ. τα έσοδα από μισθώματα της Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ

Η ΑΕΕΑΠ πέτυχε σημαντική μείωση των δανειακών της υποχρεώσεων κατά το α' εξάμηνο του 2022.
RE+D magazine
30.09.2022

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών (έσοδα από μισθώματα) κατά το Α’ Εξάμηνο 2022 στα € 3,059 εκατ. έναντι € 1,501 εκατ. την ίδια περίοδο το 2021 ανακοίνωσε η εταιρεία Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ.

Οπως αναφέρει σε επίπεδο λειτουργικών κερδών (EBITDA) ο όμιλος πέτυχε άνοδο στα €10,442 εκατ. έναντι €1,872 εκατ. την ίδια περίοδο το πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €10,395 εκατ. έναντι €1,821 εκατ. σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η ΑΕΕΑΠ πέτυχε κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα μείωση των δανειακών υποχρεώσεων προς την αξία του χαρτοφυλακίου (LTV) από 5,04% την 30.06.2021 σε 2,27% την 30.06.2022. Η Εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου την 30.06.2022 €107,277 εκατ. έναντι €100,296 εκατ. την 31.12.2021.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου την 30.06.2022 ανήλθαν σε €18,116 εκατ. έναντι €2,521 εκατ. την 31.12.2021.

Η εταιρεία πέτυχε και σημαντική μείωση των δανειακών υποχρεώσεων από €2,824 εκατ. την 31.12.2021 σε €2,36 εκατ. την 30.06.2022. Τέλος, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της συνεχίζει βάσει χρονοδιαγράμματος την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου.