Πως θα γίνει η Ελλάδα διεθνές hub στον τομέα των logistics
Πως θα γίνει η Ελλάδα διεθνές hub στον τομέα των logistics

Πως θα γίνει η Ελλάδα διεθνές hub στον τομέα των logistics

Τρία νομοσχέδια παρουσίασε το Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορων στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
RE+D magazine
27.10.2022

Τρία νομοσχέδια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορων παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Καραμανλής στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Το πρώτο αφορά τη Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Το δεύτερο νομοσχέδιο, το αποκαλούμενο Ερανιστικό, συγκεντρώνει μία σειρά από διατάξεις για θέματα Υποδομών και Μεταφορών. Το τρίτο νομοσχέδιο αφορά στην κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης του Θριασίου.

1. Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών

Οι Ανεξάρτητες Αρχές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είχαν φτάσει τις έξι και ως εκ τούτου στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του χάρτη των Ανεξαρτήτων Αρχών της χώρας, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από διορθωτικές κινήσεις. 

Συγκεκριμένα:

Με το ν. 4974/2022 καταργήθηκε η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑΕΜ), που άλλωστε ουδέποτε είχε συγκροτηθεί στην πράξη. Οι αρμοδιότητές της - σε ό,τι αφορά στις δημόσιες μεταφορές - πέρασαν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ενώ για το σχεδιασμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των τοπικών μεταφορών αρμόδιες είναι οι Περιφέρειες. 

Με τον ν. 4850/2021 η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων πλέον ονομάζεται «Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων» (Ε.Ο.Σ.Π.) 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά πλέον στο τρίτο και τελευταίο βήμα, αυτό της ενοποίησης των δύο Επιτροπών Διερεύνησης Ατυχημάτων (αεροπορικών και σιδηροδρομικών) και της σύστασης του νέου «Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών». Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό των παραγόντων που συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός ατυχήματος ή συμβάντος και την έκδοση Συστάσεων Ασφαλείας ώστε να προλαμβάνονται παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον. 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το εν λόγω νομοσχέδιο: 

1. Ενοποιεί τις δύο επιτροπές συστήνοντας έναν νέο φορέα.

2. Ενοποιεί τα όργανα διοίκησης. Το νέο 5μελές Συμβούλιο θα αποτελείται από τρία μέλη (πρόεδρο κι άλλα δύο μέλη) αρμόδια για τα αεροπορικά δυστυχήματα, και δύο (αντιπρόεδρο κι άλλο ένα μέλος) για τα σιδηροδρομικά.

3. Συνίσταται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Αυτοτελής Μονάδα Μελετών και Διερευνήσεων. Η Μονάδα αυτή θα αποτελείται από τρία Γραφεία (Αεροπορικών Ατυχημάτων, Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, και Πρόληψης, Ανάλυσης και Στατιστικής), τα οποία θα στελεχωθούν από τους υπάρχοντες διερευνητές της ΕΔΑΑΠ.

4. Οι διοικητικοί υπάλληλοι μετατάσσονται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κι αυτό με τη σειρά του θα τους διαθέτει στον νέο φορέα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχει.

5. Παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας με τρίτους διερευνητές και τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να καλυφθεί άμεσα η απουσία διερευνητών σιδηροδρομικών ατυχημάτων.

6. Ενισχύεται το έργο των διερευνητών, παρέχοντάς τους οικονομικά κίνητρα.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας φορέας μικρός σε μέγεθος, αλλά εξαιρετικά ευέλικτος, και διορθώνονται σφάλματα του παρελθόντος, που δημιουργούσαν εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία του. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποτελεί το νομοσχέδιο να αναρτηθεί προς διαβούλευση εντός των πρώτων ημερών του Νοεμβρίου, και μέχρι τα τέλη του μηνός αυτού να έχει ψηφισθεί από την Ολομέλεια της Βουλής.

2. Το αποκαλούμενο Ερανιστικό νομοσχέδιο

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συγκέντρωσε και εντάσσει σε ένα ενιαίο νομοσχέδιο μια σειρά από διατάξεις για διάφορα θέματα αρμοδιότητας του, αποφεύγοντας να τις καταθέσει ως τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. 

Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται ειδικότερα η ενιαία και ταχεία ρύθμιση διαφόρων οργανωτικών, λειτουργικών, εργασιακών και οικονομικών ζητημάτων, που αφορούν κυρίως τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά διατάξεις για θέματα Μεταφορών:

Πρώτον, προβλέπεται η ταχύτερη μετεγκατάσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) σε νέα κατάλληλη κτιριακή υποδομή, η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων, ο καθορισμός μονάδων της Α.Π.Α. σε εικοσιτετράωρη βάση για λόγους αποτελεσματικής εκπλήρωσης της αποστολής και του έργου της κ.λ.π.

Παράλληλα, για την διευκόλυνση του έργου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, επιδιώκεται η ενίσχυση των περιφερειακών αερολιμένων με προσωπικό επιχειρησιακών κλάδων, μέσω της αύξησης των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας από 120 σε 180. 

Δεύτερον, για τις Αστικές Συγκοινωνίες των Αθηνών, προτείνεται η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης του Ομίλου από 40% σε 60%.

Επίσης, ρυθμίζονται οικονομικά θέματα των υπαλλήλων της ΟΣΥ και της ΣΤΑΣΥ, όπως η αναγνώριση προϋπηρεσίας, καθώς κι ότι οι παροχές που καταβάλλονται στο προσωπικό δεν συμψηφίζονται με το ποσό τυχόν υφιστάμενης προσωπικής διαφοράς.

Προτείνεται, επίσης ρύθμιση με βάσει την οποία η ΟΑΣΑ ΑΕ, η ΟΣΥ ΑΕ, η ΣΤΑΣΥ ΑΕ θα έχουν τη δυνατότητα τηρουμένων των προβλέψεων του ν. 4412/2016 να συνάπτουν ασφαλιστήρια προγράμματα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των εργαζομένων τους. 

Τρίτον, για τις Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζεται η άμεση ανάγκη να συνεχιστεί η παροχή συγκοινωνιακού έργου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς αυτή είχε ανατεθεί στον ΟΑΣΘ μέχρι 31-12-2022. 

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία όλοι οι συναρμόδιοι φορείς που γνωρίζουν τις ανάγκες για τις συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών, όπως και να ολοκληρώσουν τον νέο συγκοινωνιακό χάρτη ενόψει και της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

Επίσης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προωθείται ρύθμιση για το μετασχηματισμό του τερματικού σταθμού του Μετρό στη θέση «Νέα Ελβετία» σε πολυτροπικό σταθμό μετεπιβίβασης σύγχρονων προδιαγραφών, με δυνατότητα εξυπηρέτησης όλης της ανατολικής περιοχής Θεσσαλονίκης. Ρύθμιση που κρίνεται αναγκαία καθώς ο εν λόγω σταθμός αναμένεται ότι θα δέχεται επιβατικό κοινό από όλα τα ανατολικά και βορειοανατολικά προάστια της πόλης, με κατεύθυνση είτε προς το κέντρο της πόλης είτε προς την περιοχή της Καλαμαριάς.

Τέλος, προβλέπονται και μια σειρά από άλλες διατάξεις αναφορικά με τα ΚΤΕΛ, τα ΤΑΞΙ, τη δυνατότητα μίσθωσης επιβατικών με οδηγό στα νησιά, ενώ εισάγονται επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων Οδικής Βοήθειας και αποσαφηνίζεται το πλαίσιο κατάρτισης των ΣΒΑΚ. 

Σχετικά με τις διατάξεις των Υποδομών, αυτές αφορούν θέματα:

1. Εύρυθμης λειτουργίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των υπηρεσιών του, όπως π.χ. για τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων του υπουργείου για μισθώματα και λοιπές δαπάνες, 

2. Εύρυθμης υλοποίησης των σκοπών και την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την καθημερινή λειτουργία των εποπτευομένων φορέων του υπουργείου. 

Για λόγους διαφάνειας το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα θέσει το εν λόγω νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους οι φορείς της αγοράς. 

3. Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης του Θριασίου

Στις 30 Μαρτίου 2022 ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής υπέγραψε μαζί με τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης για την ανάπτυξη Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου στο Θριάσιο, δηλαδή του πρώτου Logistics Park στην Ελλάδα. Το εν λόγω νομοσχέδιο, λοιπόν, αφορά στην κύρωση της εν λόγω τροποποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι δημιουργείται ένα εμπορευματικό κέντρο 240.000 τ.μ., σε συνολική έκταση 2.000 στρεμμάτων. Με αποθήκες ξηρού και ψυχόμενου φορτίου, χώρους γραφείων, χώρους τελωνείου και στάθμευσης αυτοκινήτων και φορτηγών. Και βέβαια, με σύγχρονες σιδηροδρομικές υποδομές, τις οποίες θα κατασκευάσει επίσης ο παραχωρησιούχος, ώστε να συνδεθεί το Κέντρο με την εθνική σιδηροδρομική υποδομή.

Η σημαντικότερη καινοτομία του Εμπορευματικού Κέντρου του Θριασίου είναι όμως η διασύνδεσή του με όλα τα δίκτυα μεταφοράς: Το λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι της Ελευσίνας, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το εφάπαξ αντίτιμο αυξήθηκε ειδικότερα από τα 10 εκατομμύρια ευρώ στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η ετήσια πληρωμή από 2,51% σε 5%, και το εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα από 350.000 σε 700.000 ευρώ.

Παράλληλα, εισάγεται μηχανισμός κατανομής των κερδών μετά φόρων 50-50 με τον παραχωρησιούχο, όταν η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του υπερβαίνει ένα ποσοστό, ενώ μειώνεται και ο χρόνος της παραχώρησης, από τα 60 στα 37 έτη. Με δεδομένο ότι το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί κύρωση, δεν απαιτείται να τεθεί σε διαβούλευση, κι ως εκ τούτου έχει ήδη αποσταλεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ώστε να προχωρήσει άμεσα προς κατάθεση στη Βουλή.