Πωλήσεις €186 εκατ. ανακοίνωσε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το Α’ εξάμηνο
Πωλήσεις €186 εκατ. ανακοίνωσε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το Α’ εξάμηνο

Πωλήσεις €186 εκατ. ανακοίνωσε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το Α’ εξάμηνο

Στόχος της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η ενίσχυση των επενδύσεων στην Ανάπτυξη Ακινήτων, τις Παραχωρήσεις, τα έργα ΣΔΙΤ και η Διαχείριση Απορριμμάτων.
RE+D magazine
15.09.2023

Πωλήσεις ύψους 186 εκατ. και καθαρά κέρδη 32 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ κατά το α’ εξάμηνο του 2023, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος ένα χρόνο πριν.

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε συνέχεια της από 30.03.2023 συμφωνίας πώλησης της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το α΄ εξάμηνο 2023, γίνεται διακριτά σε Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (Σ.Δ.), ήτοι όπως θα απεικονίζεται ο Όμιλος μετά την πώληση της ΆΚΤΩΡ και Διακοπείσες Δραστηριότητες (Δ.Δ.), οι οποίες περιλαμβάνουν την ΆΚΤΩΡ μέχρι 30.6.2023 και την δραστηριότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι 31.12.2022. 

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

  •     Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το Α’ εξάμηνο ’23 €94 εκατ., αύξηση 29% σε ετήσια βάση, με περιθώριο EBITDA Σ.Δ. στο 51%.
  •     Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) στο Α’ εξάμηνο 2023 €46 εκατ., έναντι €12 εκατ. στο Α’ εξάμηνο 2022.
  •     Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €87 εκατ. για το Α’ εξάμηνο 2023 έναντι €66 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο 2022.
  •     Αρνητικός Καθαρός Δανεισμός (καθαρή ρευστότητα) Ομίλου: €180 εκατ. στις 30.06.2023 έναντι €152 εκατ. στις 31.12.2022.
  •     Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένου του Μορέα, εξαιρουμένων των Κατεχόμενων προς πώληση) ανήλθαν σε €413 εκατ. στις 30.06.2023 έναντι €406 εκατ. στο τέλος του 2022.
  •     €840 εκατ. τα αναλογούντα ίδια κεφάλαια στους μετόχους της πλειοψηφίας.

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των Διακοπεισών Δραστηριοτήτων).

  •    Συνολικές Πωλήσεις Ομίλου €441 εκατ. μειωμένες κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (€479 εκατ.) λόγω της μη ενσωμάτωσης πλέον του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε τον 12ο
  •     Συνολικό EBITDA Ομίλου διαμορφώθηκε σε €85 εκατ., ενώ στο Α’ εξάμηνο του 2022 το συνολικό EBITDA ήταν €117 εκατ.
  •     Συνολικά ΚΠΦ Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €30 εκατ. έναντι ΚΠΦ €31 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας οριακή μείωση σε ετήσια βάση 4%.
  •     Συνολικά Καθαρά Κέρδη Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €13 εκατ. έναντι €12 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 4%.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2023, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε:

«Έχοντας ολοκληρώσει την χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση, καθώς και την αντιστροφή της αρνητικής πορείας των προηγουμένων ετών, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επικεντρώνεται πλέον στην κερδοφόρο ανάπτυξη των Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων του, με έμφαση στη δημιουργία προβλέψιμων ταμειακών ροών και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του.  
Διαθέτουμε πλέον ίδια κεφάλαια €840εκατ. και καθαρή ρευστότητα €180εκατ. (εξαιρουμένης της παραχώρησης του Μορέα),  καθιστώντας τον Όμιλο, μια από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις στο κλάδο των υποδομών της Ελλάδας. Μέχρι το τέλος του 2023 αναμένεται η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναφορικά με την πώληση της ΆΚΤΩΡ, η οποία ήδη  έχει εκκινήσει τη Β’ φάση διερεύνησης της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής. Με την υλοποίηση της συναλλαγής αυτής ο Όμιλος θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητά του, έχοντας πλέον τη δυνατότητα, αφενός να χρηματοδοτήσει απρόσκοπτα το επενδυτικό του σχέδιο και αφετέρου να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους. Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας στον τομέα των Παραχωρήσεων και των έργων ΣΔΙΤ, της Διαχείρισης Απορριμμάτων και της Ανάπτυξης Ακινήτων».