Πράσινο φως από Ελλάκτωρ στην πώληση της Anemos
Πράσινο φως από Ελλάκτωρ στην πώληση της Anemos

Πράσινο φως από Ελλάκτωρ στην πώληση της Anemos

Η MORE, αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της με την επωνυμία “MOTOR OIL A.Ε.”.
RE+D magazine
12.01.2024

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ η πώληση μετοχών της ANEMOS στην εταιρεία MORE.

Πιο συγκεκριμένα, όπως λέει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας την πώληση μετοχών της ANEMOS RES AE, κυριότητος της Εταιρείας, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., σύμφωνα με την Προσφορά και τους βασικούς όρους της συμφωνίας εξαγοράς μετοχών, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της υπό κρίση συναλλαγής, χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τροποποιήσεων επί των συμβατικών κειμένων που πρόκειται να συναφθούν.

Ειδικότερα: Την 14.12.2023 η εταιρεία MORE υπέβαλε δεσμευτική προσφορά (η «Προσφορά»), για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην ΑΝΕΜΟΣ ΡΕΣ Α.Ε. («ΑΝΕΜΟΣ»). Ειδικότερα το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του ότι:

Α) Η εταιρεία MORE, ήδη μέτοχος της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. με ποσοστό 75%, προτίθεται να εξαγοράσει το σύνολο των μετοχών κυριότητος της εταιρίας στην ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε., ήτοι εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές (123.059.250) (οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές»), έναντι συνολικού τιμήματος εκατόν είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (123.520.000), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στην Προσφορά της.

Β) Για την ανωτέρω συναλλαγή ζητήθηκε από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», να γνωμοδοτήσει ως προς το δίκαιο και εύλογο του τιμήματος της συναλλαγής από οικονομικής άποψης και ότι

Γ) Η MORE, αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της με την επωνυμία “MOTOR OIL A.Ε.”, εταιρείας που κατέχει ποσοστό 29,87% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.