Πράσινα κτίρια: Πως δεν επαρκούν τα στοιχεία από τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας
Πράσινα κτίρια: Πως δεν επαρκούν τα στοιχεία από τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας

Πράσινα κτίρια: Πως δεν επαρκούν τα στοιχεία από τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας

Παράμετροι ESG που κερδίζουν έδαφος στα δεδομένα αναφορών
RE+D magazine
03.04.2024

Καθώς οι αναφορές για ζητήματα ESG αποκτούν υποχρεωτικό χαρακτήρα, στοιχεία που παρέμεναν προαιρετικά και, ως αποτέλεσμα, αγνοούνταν ή παραβλέπονταν από ορισμένες εταιρείες αποκτούν κεντρικό ρόλο.


Πλέον τα παραδοσιακά δεδομένα δεν επαρκούν, υποχρεώνοντας τους ιδιοκτήτες να ενσωματώσουν ένα ευρύτερο φάσμα -όπως στοιχεία για εκπομπές του πεδίου 3  ιδιαίτερα σημαντικά για τον κλάδο των ακινήτων καθώς περιλαμβάνονται πηγές σε όλη την αλυσίδα αξίας, όπως τα οικοδομικά υλικά και οι εκπομπές των ενοικιαστών-, των πιστοποιήσεων πράσινων κτιρίων και των κοινωνικών μετρήσεων.

Αυτή η αλλαγή απαιτεί πιο προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και επικύρωσης δεδομένων εκπομπών σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και ενίσχυσης της συνεργασίας και της διαφάνειας. 

Πιστοποιήσεις πρασίνου κτιρίου

Αυξανόμενο επίσης είναι και το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα δεδομένα πιστοποίησης πράσινων κτιρίων ως μέσο για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των εταιρειών ακινήτων. Οι επενδυτές ζητούν συγκεκριμένα σημεία δεδομένων, όπως ο αριθμός των πιστοποιητικών πράσινων κτιρίων που διαθέτει μια εταιρεία, ο αριθμός των περιουσιακών στοιχείων με έγκυρες πιστοποιήσεις και το ποσοστό τετραγωνικών μέτρων που πιστοποιούνται από προγράμματα όπως το LEED. Αυτά τα σημεία δεδομένων προσφέρουν στους επενδυτές ένα απτό μέτρο της δέσμευσης μιας εταιρείας για βιώσιμες πρακτικές, καθιστώντας τις πιστοποιήσεις πράσινων κτιρίων ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης ESG μιας εταιρείας ακινήτων.

Κοινωνικές μετρήσεις

Διατηρώντας ιστορικά μειωμένη σημασία σε σχέση με τα περιβαλλοντικά δεδομένα, όσον αφορά τη συλλογή και την υποβολή εκθέσεων, τα κοινωνικά δεδομένα κερδίζουν τώρα έδαφος εν μέσω αυξανόμενων απαιτήσεων για ευρύτερες αναφορές ESG, ιδιαίτερα σχετικά με τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη (DEI). Οι εταιρείες εντοπίζουν οικονομικά ουσιώδεις κοινωνικές μετρήσεις, όπως το συναίσθημα των εργαζομένων σε διάφορες δημογραφικές ομάδες, για να κατανοήσουν καλύτερα και να αντιμετωπίσουν θέματα ικανοποίησης στο χώρο εργασίας και αφοσίωσης που επηρεάζουν την πρόσληψη και τη διατήρηση. Αυτό περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών DEI με προαιρετικές δημογραφικές ερωτήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στις εταιρείες να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες ανησυχίες μεταξύ διαφορετικών ομάδων. Επιπλέον, οι προβληματισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται κρίσιμοι, με τις εταιρείες CRE να αρχίζουν να εξετάζουν εξονυχιστικά τις λειτουργίες και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους για πιθανούς κινδύνους, όπως η καταναγκαστική εργασία ή οι διακρίσεις. Ξεκινώντας από τις άμεσες δραστηριότητές τους και επεκτείνοντας σε άμεσους προμηθευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν σταδιακά στρατηγικές για την αξιολόγηση και τον μετριασμό αυτών των κινδύνων, αντανακλώντας την αυξανόμενη σημασία της ολοκληρωμένης παρακολούθησης κοινωνικών δεδομένων για τη βελτίωση της συνολικής τους απόδοσης ESG

Καθώς η ζήτηση για διαφορετικά δεδομένα ESG αυξάνεται, η αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, την ενίσχυση της ακρίβειας των δεδομένων και την προώθηση της συνεργασίας στον κλάδο είναι κρίσιμη για τη μετατροπή σύνθετων τοπίων δεδομένων σε βιώσιμες λύσεις.