Που "ποντάρει" η Dimand για την επέκταση του χαρτοφυλακίου της
Που "ποντάρει" η Dimand για την επέκταση του χαρτοφυλακίου της

Που "ποντάρει" η Dimand για την επέκταση του χαρτοφυλακίου της

Ξεπέρασε τα €660 εκατ. η αξία του χαρτοφυλακίου της. Περιλαμβάνει 18 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης
RE+D magazine
27.09.2022

Σημαντική άνοδο κατέγραψε ο τζίρος της Dimand κατά το α' εξάμηνο του 2022 φθάνοντας τα €4.060.280 από €2.598.557 κατά την προηγούμενη χρήση, δηλαδή αυξημένος κατά 56%.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο όμιλος περιλαμβάνει 18 υπό εξέλιξη επενδυτικά έργα συνολικής ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωση περίπου €666 εκατ. ευρώ (με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών), τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης

Αύξηση κόστους κατασκευής και ενεργειακή κρίση

Οπως λέει η Dimand στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της η επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας και η σταδιακή έξοδος από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 συντέλεσε στην απότομη αύξηση του κόστους κατασκευής λόγω των δυσχερειών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας γεγονός που ενισχύθηκε και από τις πρόσφατες εξελίξεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τυχόν αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων που αναπτύσσονται από τον Όμιλο, δύναται να επηρεάσουν μελλοντικά δυσμενώς τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, στο βαθμό που τα αυξημένα κόστη δεν έχουν απορροφηθεί πλήρως μέσω αντίστοιχης αύξησης των μισθωτηρίων των επενδυτικών εταιρειών. H εγχώρια αγορά ακινήτων, στις κατηγορίες ακινήτων όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, επέδειξε αμυντικά χαρακτηριστικά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των υψηλών προδιαγραφών και της περιορισμένης προσφοράς κτιρίων υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών και του αυξανόμενου πληθωρισμού, παρατηρήθηκαν ανατιμήσεις στις αγοραίες αξίες τέτοιου είδους ακινήτων και των σχετικών μισθώσεων, οι οποίες αντιστάθμισαν τις όποιες αρνητικές επιδράσεις λόγω αύξησης του κόστους κατασκευής.

H Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά και αξιολογεί τις εξελίξεις προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

Οι προοπτικές β' εξαμήνου

Υστερα από την επιτυχή δημόσια προσφορά και τη βελτίωση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης, αλλά και τη διεύρυνση της στρατηγικής του συνεργασίας με την European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) καθώς και των επιμέρους συνεργασιών του με εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές, η εταιρεία προχωρά στην επέκταση του χαρτοφυλάκιο της, με ακίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τη στρατηγική βιωσιμότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνεται :

(α) η ολοκλήρωση της ανάπτυξης και η έναρξη εκμετάλλευσης επενδυτικών και μη ακινήτων του Ομίλου (ενδεικτικά κτίρια γραφείων Kaizen κλπ.),

(β) η αγορά ή/και μακροχρόνια μίσθωση / παραχώρηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση/εκμετάλλευση νέων ακινήτων (ενδεικτικά ακινήτων στο Δήμο Αθηναίων, στο Δήμο Αμαρουσίου, στη Θεσσαλονίκη κλπ.),

(γ) η επίτευξη συμφωνιών για την πώληση ακινήτων ή/και συμμετοχών (ενδεικτικά υπό ανέγερση έργων στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στην Παιανία Αττικής, στη Θεσσαλονίκη κλπ.),

(δ) η διεκδίκηση μέσω δημοσίων διαγωνισμών, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση ακινήτων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) σε συνεργασία με επώνυμες τεχνικές εταιρείες (ενδεικτικά του Σ.Δ.Ι.Τ για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στη Αθήνα, ΣΔΙΤ Γενικής Γραμματείας Υποδομών).

Παράλληλα η Εταιρεία προσβλέπει στην συνέχιση και ανάληψη νέων έργων παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης ή/και συντήρησης ακινήτων του Ομίλου αλλά και τρίτων. Τέλος, η Εταιρεία έχει σε μεγάλο βαθμό εξασφαλίσει (υπό προϋποθέσεις) τα ίδια και δανειακά κεφάλαια για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και έχει αυξήσει το προσωπικό και την στελέχωσή της προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στον αυξημένο όγκο εργασιών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Στο α’ εξάμηνο του 2022, τα Κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των €1.089.655 έναντι ζημιών (€5.829.757) κατά την προηγούμενη περίοδο. Η σημαντική αύξηση των κερδών του Ομίλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στο καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία (€8.039.445 έναντι καθαρής ζημίας €2.289.753 την προηγούμενη περίοδο) και εν μέρει στην αύξηση του μικτού κέρδους του Ομίλου αξία (€1.236.824 έναντι μικτού κέρδους €656.333 την προηγούμενη περίοδο). Η καθαρή αξία του ενεργητικού (NAV) το εξεταζόμενο διάστημα ανήλθε σε €40.130.633.