Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ της Intralot
Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ της Intralot

Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ της Intralot

RE+D magazine
31.10.2023

Tη επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων ανακοίνωσε η Intralot

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €69.827.586,30 με την έκδοση 232.758.621 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 /μετοχή, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ποσού €65.172.413,88 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού “Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας η αύξηση καλύφθηκε από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως εξής:

  • Ποσοστό 95,87% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης, με την καταβολή συνολικού ποσού €129.419.941,40 που αντιστοιχεί σε 223.137.830 Νέες Μετοχές.
  • Ποσοστό 4,13% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής, με την καταβολή συνολικού ποσού €5.580.058,78 που αντιστοιχεί σε 9.620.791 Νέες Μετοχές. Δεδομένου ότι ο αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση εγγραφής από ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής υπερέβη τον αριθμό των Νέων Μετοχών που έμειναν αδιάθετες κατόπιν ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης, οι ως άνω 9.620.791 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές κατ’ αναλογία του αριθμού Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής.

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €181.228.686,30, διαιρούμενο σε 604.095.621 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η κάθε μία.