Πλαφόν στα airbnb από το νέο χωροταξικό του Τουρισμού
Πλαφόν στα airbnb από το νέο χωροταξικό του Τουρισμού

Πλαφόν στα airbnb από το νέο χωροταξικό του Τουρισμού

Κίνητρα για αναβάθμιση του Τουριστικού προϊόντος και των υποδομών
RE+D magazine
04.07.2024

Περιορισμούς στον αριθμό των «χώρων τουρισμού διαμοιρασμού» και των απλών ενοικιαζόμενων δωματίων, κίνητρα για αναβίωση μέσω τουριστικής αξιοποίησης εγκαταλειμμένων οικισμών και παραδοσιακών κτιρίων, αλλαγή στο τρόπο ενίσχυσης των τουριστικών μονάδων, καθώς και τέλος υπέρ του πράσινου ταμείου για χρηματοδότηση υποδομών και αστικών αναπλάσεων, προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού (ΕΧΤ), που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το νέο ΕΧΠ και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η χώρα (1.034 Δημοτικές Ενότητες), χωρίζεται σε πέντε περιοχές:

MAP1_R.jpg


I. Περιοχές ελέγχου (18 Δήμοι) 

Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή/και μη κύριων) με αναβάθμιση αυτών (4 ή 5 αστέρων/κλειδιών), συμπληρώσεις στα κύρια τουριστικά καταλύματα με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας με ειδικές μορφές τουρισμού και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.

Μερική ή ολική απόσυρση μη αξιόλογων, απαξιωμένων ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων χρήσης τουρισμού, και κατεδάφιση μη αξιόλογων ή μη απαραίτητων ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων που προσβάλλουν το τοπίο. Ενίσχυση των υποδομών που υποστηρίζουν την οργάνωση των προορισμών (μεταφορικών, ψηφιακών, λοιπών τεχνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, υγείας).

Εκπόνηση μελετών εκτίμησης τουριστικής φέρουσας ικανότητας

Καθορισμός περιορισμών στον αριθμό των «χώρων τουρισμού διαμοιρασμού» και των απλών ενοικιαζόμενων δωματίων, ως ποσοστού των κλινών των κύριων τουριστικών καταλυμάτων.

Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ του Πράσινου Ταμείου, επί των δραστηριοτήτων του τουρισμού (συμπεριλαμβανόμενου του τουρισμού διαμοιρασμού και των απλών ενοικιαζόμενων δωματίων) που αναπτύσσονται στις περιοχές Α, με σκοπό να χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση αναπλάσεων και υποδομών που υποστηρίζουν τον τουρισμό.


II.  Αναπτυγμένες περιοχές (84 Δήμοι)

Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή/και μη κύριων) με αναβάθμιση αυτών (4 ή 5 αστέρων/κλειδιών), συμπληρώσεις στα κύρια τουριστικά καταλύματα με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας με ειδικές μορφές τουρισμού και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.

Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού.

Παροχή κινήτρων για τη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Μερική ή ολική απόσυρση μη αξιόλογων, απαξιωμένων ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων χρήσης τουρισμού, και κατεδάφιση μη αξιόλογων ή μη απαραίτητων ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων που προσβάλλουν το τοπίο.

Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε «Οργανωμένη Μορφή Ανάπτυξης Τουρισμού(ΟΜΑΤ).

Προσδιορισμός και υποστήριξη "δικτύων τουριστικών προορισμών". Εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Ενίσχυση των υποδομών που υποστηρίζουν την οργάνωση των προορισμών (μεταφορικών, ψηφιακών, λοιπών τεχνικών, περιβαλλοντικών, υγείας).

Εκπόνηση μελετών εκτίμησης τουριστικής φέρουσας ικανότητας από τον υποκείμενο σχεδιασμό.

Καθορισμός περιορισμών στον αριθμό των «χώρων τουρισμού διαμοιρασμού» και των απλών ενοικιαζόμενων δωματίων, ως ποσοστού των κλινών των κύριων τουριστικών καταλυμάτων.


 III. Αναπτυσσόμενες περιοχές (139 Δήμοι)

Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή/και μη κύριων) με αναβάθμιση αυτών (3 ή 4 ή 5 αστέρων/κλειδιών), συμπληρώσεις στα κύρια τουριστικά καταλύματα με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας με ειδικές μορφές τουρισμού και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.

Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και ειδικών τουριστικών υποδομών.

Παροχή κινήτρων για τη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε ΟΜΑΤ.

Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τη μετατροπή κτιρίων σε καταλύματα ή και με νέες μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεις με κίνητρα είτε προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Προσδιορισμός και υποστήριξη "δικτύων τουριστικών προορισμών". Εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Ενίσχυση των υποδομών που υποστηρίζουν την οργάνωση των προορισμών (μεταφορικών, ψηφιακών, λοιπών τεχνικών, περιβαλλοντικών, υγείας).


ΙV. Περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης (265 Δήμοι)

Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή/και μη κύριων) με αναβάθμιση αυτών (3 ή 4 ή 5 αστέρων/κλειδιών), συμπληρώσεις στα κύρια τουριστικά καταλύματα με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας με ειδικές μορφές τουρισμού και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.

Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και ειδικών τουριστικών υποδομών

Παροχή κινήτρων για τη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες

Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τη μετατροπή κτιρίων σε καταλύματα ή και με νέες μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεις με κίνητρα είτε προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Προσδιορισμός και υποστήριξη «δικτύων τουριστικών προορισμών», με έμφαση σε δίκτυα που περιλαμβάνουν και προορισμούς των περιοχών Β ή Γ.


V. Μη αναπτυγμένες περιοχές (528 Δήμοι)

Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.

Παροχή κινήτρων για τη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τη μετατροπή κτιρίων σε καταλύματα ή και με νέες μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεις με κίνητρα είτε προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόμενους επενδυτές.


Αστικός τουρισμός

Ειδικότερα για τον αστικό τουρισμό δίνεται η δυνατότητα μετατροπής παραδοσιακών κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα σε περιοχές αμιγούς κατοικίας και γενικής κατοικίας 

Σε περίπτωση απόσυρσης νόμιμα υφιστάμενων απαξιωμένων τουριστικών μονάδων 

(α) δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης, και 

(β) δυνατότητα επανακατασκευής στην ίδια θέση με το συντελεστή δόμησης που ίσχυε όταν είχε αδειοδοτηθεί η μονάδα.

Δυνατότητα επανάχρησης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος σε εντός σχεδίου περιοχές οποιασδήποτε χρήσης με τη μετατροπή του σε τουριστικά καταλύματα και υποστηρικτικές χρήσεις, εφόσον περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες στην περιοχή.


Η έννοια του «σποραδικού ξενοδοχείου»

Εισάγεται η έννοια του «σποραδικού ξενοδοχείου» στην ελληνική τουριστική νομοθεσία, με αφετηρία την πρόβλεψη για δυνατότητα δημιουργίας ΣΤΚ και εντός εγκαταλελειμμένων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων σε συνδυασμό με την ανάπλαση τμήματος ή και του συνόλου του οικισμού.

Στην εκάστοτε νομοθεσία για τα καθεστώτα Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων, στα κριτήρια και τη διαβάθμιση των ενισχύσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χωροθέτηση των τουριστικών επενδύσεων σε συνάρτηση και την περιοχή που βρίσκεται η επένδυση:


Screen Shot 2024-07-04 at 07.45.38.png

ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Οι παρατηρήσεις μπορούν να στέλνονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις 

sec.dipa@prv.ypeka.gr

diavoulefsi.exp.tourismos@prv.ypeka.gr

έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2024.