Οργανική κερδοφορία και μείωση δανεισμού το α' εξάμηνο για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Οργανική κερδοφορία και μείωση δανεισμού το α' εξάμηνο για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Οργανική κερδοφορία και μείωση δανεισμού το α' εξάμηνο για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

RE+D magazine
14.09.2023

Ισχυρή οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα €130,9 εκατ. πέτυχε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά το α' εξάμηνο του 2023 έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας κατά το εξεταζόμενο διάστημα πέτυχε υψηλές καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα €144,9 εκατ. και μείωση του καθαρού δανεισμού κατά €163,3 εκατ. από την 30.06.2022 και κατά €70,0 εκατ. από την 31.12.2022».

Μετά το εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο του 2022 που χαρακτηρίστηκε από υπερβάλλουσα ζήτηση στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα κινήθηκε υποτονικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, με πτώση της ζήτησης κυρίως στο κατασκευαστικό αλλά και σε άλλους οικονομικούς κλάδους, με την Ευρώπη να εισέρχεται τεχνικά σε ύφεση μετά από δύο συνεχή τρίμηνα μειούμενου ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη συνέχισε να υποχωρεί μετά την κορύφωσή του τον Οκτώβριο του 2022, υποβοηθούμενος από τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Παρέμεινε όμως σε υψηλά επίπεδα, που δεν δικαιολογούν ακόμα την αλλαγή της νομισματικής πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών και έτσι αυτές συνέχισαν να αυξάνουν τα βασικά επιτόκια αναφοράς. Η αλλαγή του οικονομικού κλίματος και των προσδοκιών, σε συνδυασμό και με την ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας οδήγησε σε μια παρατεταμένη από-αποθεματοποίηση με σημαντικές επιπτώσεις στη ζήτηση.

Σε αυτό το δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον ο Όμιλος ElvalHalcor παρέμεινε ανθεκτικός, καθώς ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε μόνο κατά 3,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διατηρήθηκε σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ιδιαίτερα ο Κλάδος Αλουμινίου, και εξαιρώντας την επίπτωση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ από το 2ο τρίμηνο, πέτυχε ελαφριά αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 1% (-0,8% συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση της ΕΤΕΜ). Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1.790,9 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, μειωμένος κατά 8,6%, συγκριτικά με 1.959,7 εκ. ευρώ το Η1’22.

Οι τιμές των μετάλλων ήταν μειωμένες το Η1’23 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η μέση τιμή́ του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.155 ευρώ ανά́ τόνο το Η1’23 έναντι 2.817 ευρώ ανά́ τόνο το Η1’22, δηλαδή μείωση 23,6%. Η μέση τιμή́ του χαλκού́ διαμορφώθηκε στα 8.050 ευρώ́ ανά́ τόνο έναντι 8.926 ευρώ́ ανά́ τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι μείωση 9,8%, ενώ η μέση τιμή́ του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.619 ευρώ ανά́ τόνο το Η1’23 έναντι 3.504 την αντίστοιχη περίοδο το 2022, δηλαδή μείωση 25,2%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, μειώθηκαν κατά 18,0% και ανήλθαν στα 130,9 εκ. ευρώ το Η1’23 έναντι 159,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το a -EBITDA παρέμεινε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του Η1’21 (85,2 εκ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 120,1 εκ. ευρώ το Η1’23, έναντι 215,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 100,6 εκ. ευρώ έναντι 206,2 εκ. ευρώ το Η1’22. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 29,3 εκ. ευρώ για το Η1’23, έναντι κερδών 47,0 εκ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 26,4 εκ. ευρώ για το Η1’23, αυξημένο κατά 43,3% συγκρινόμενο με τα 18,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού και περιορίστηκε από τα δάνεια σταθερού επιτοκίου που ανέρχονταν στο 54% του συνολικού δανεισμού στο τέλος της περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 28,8 εκ. ευρώ για το Η1’23, έναντι 121,0 εκ. ευρώ το Η1’22. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 25,9 εκ. ευρώ για τη κλειόμενη περίοδο (ή 0,0691 ευρώ ανά μετοχή) από 119,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του Η1’22 (ή 0,3174 ευρώ ανά μετοχή).

Στις 30.06.2023 πληρώθηκε το μέρισμα για τη χρήση 2022, το οποίο ανήλθε σε 0,06 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή. Η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, η μείωση του κεφαλαίου κίνησης που προήλθε από το συνδυασμό αποτελεσματικότερης διαχείρισης του και των μειωμένων τιμών των μετάλλων, καθώς και η ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων, έδωσαν στον Όμιλο τη δυνατότητα να μειώσει τον καθαρό δανεισμό του κατά 70,0 εκ. ευρώ από την 31.12.2022 (-163,3 εκ. ευρώ από το Η1’22).