Οι ελληνικές δραστηριότητες για το 2022 του ομίλου Τιτάν
Οι ελληνικές δραστηριότητες για το 2022 του ομίλου Τιτάν

Οι ελληνικές δραστηριότητες για το 2022 του ομίλου Τιτάν

RE+D magazine
31.07.2023

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που εστιάζει στις ελληνικές δραστηριότητες για το 2022 δημοσιεύει ο Επιχειρηματικός Τομέας Ελλάδας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, συμπληρώνοντας τη διαχρονική επικοινωνία οικονομικών και μη-οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου.

Η Έκθεση περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιριών ΤΙΤΑΝ και INTERBETON και παρουσιάζει την πρόοδο και τα κύρια επιτεύγματα του 2022 στην πορεία επίτευξης των στόχων μας για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG). Για μία ακόμη χρονιά, η Εταιρία στην Ελλάδα κατάφερε να πετύχει ισχυρή ανάπτυξη και βελτιωμένη κερδοφορία, επιτάχυνε σημαντικά τις προσπάθειες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από τις δραστηριότητές της, ενώ εστίασε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους συμμετόχους της. 

Η ολοκλήρωση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΙΤΑΝ Ελλάδας για το 2022 συμπίπτει με τη συμπλήρωση 120 ετών παρουσίας της Εταιρίας στην εγχώρια βιομηχανία, στην οποία εξακολουθεί να πρωτοπορεί με στόχο τη συμβολή σε ένα βιώσιμο μέλλον για την κοινωνία, τη βιομηχανία και το περιβάλλον.

Κύρια στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 του ΤΙΤΑΝ Ελλάδας: 

 Υλοποίηση επενδύσεων ύψους 13,2 εκατ. ευρώ στα εργοστάσια τσιμέντου, με στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι καθαρές ειδικές εκπομπές CO 2 (Scope 1) μειώθηκαν κατά 19,1% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
 Παρουσίαση νέων τύπων τσιμέντου χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα για την εγχώρια αγορά, καθώς και για εξαγωγές κυρίως στις ΗΠΑ, με μειωμένο CO 2 έως και 30%. Τα προϊόντα τσιμέντου χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα αποτελούν το 32% του χαρτοφυλακίου του Τιτάνα στην Ελλάδα.
 Διάθεση προϊόντων ετοίμου σκυροδέματος υψηλής προστιθέμενης αξίας από την INTERBETON, τα οποία συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία, μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα των κατασκευών στον κύκλο ζωής τους και επιτρέπουν ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
 Δημιουργία και εφαρμογή καινοτόμου συστήματος σήμανσης και βαθμονόμησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος VESTA™.
 Έκδοση Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD) για τα προϊόντα του λατομείου Ξηρορέματος, του πρώτου λατομείου αδρανών που λαμβάνει EPD στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
 Πιστοποίηση της συνολικής παραγωγής κλίνκερ και τσιμέντου με το ανώτατο σήμα Platinum σύμφωνα με το πρότυπο ‘Zero Waste to Landfill’ για την 100% εκτροπή από την ταφή των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας.
 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην παραγωγή τσιμέντου με σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού, αλγόριθμους βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο, συστήματα πρόβλεψης αστοχιών και μοντέλο πρόβλεψης ποιότητας κλίνκερ που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
 Σταθερή προσήλωση στα θέματα Ασφάλειας, με τον Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων (LTI) σε εργαζομένους της εταιρίας να είναι μηδενικός, ενώ υλοποιήθηκαν πολλαπλές δράσεις με έμφαση στην υγεία και την ευημερία των εργαζόμενων.
 Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών κατά 21,2% στις νέες προσλήψεις (σε σχέση με τα επίπεδα του 2020), ενώ η συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικούς ρόλους αυξήθηκε κατά 23,4% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2020).
 Υλοποίηση 78 πρωτοβουλιών και δράσεων με τη συμμετοχή 803 εθελοντών εργαζομένων της Εταιρίας, προς όφελος 750.000+ συμμετόχων στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. Ο ΤΙΤΑΝ, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, ολοκλήρωσε την υλοποίηση της δωρεάς €1 εκατ. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές του 2021.
 Συνεχής υποστήριξη των νέων στο πλαίσιο TITAN Youth Matters, με πρωτοβουλίες για την κατάρτιση και απασχολησιμότητά τους. Η συνεργασία με τις ομάδες BEST (Board of European Students of Technology) συμπλήρωσε 10 χρόνια πρωτοποριακής εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με περισσότερους από 1.600 συμμετέχοντες και 53.000 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.