Ο κ. Ευστράτιος Γριζιώτης νέος Υπεύθυνος Εσωτερικός Ελεγκτής της Alpha Αστικά Ακίνητα
Ο κ. Ευστράτιος Γριζιώτης νέος Υπεύθυνος Εσωτερικός Ελεγκτής της Alpha Αστικά Ακίνητα

Ο κ. Ευστράτιος Γριζιώτης νέος Υπεύθυνος Εσωτερικός Ελεγκτής της Alpha Αστικά Ακίνητα

Ο νέος Υπεύθυνος Εσωτερικός Ελεγκτής αναλαμβάνει καθήκοντα από 1η Μαρτίου.
RE+D magazine
01.03.2023

Στον ορισμό του κ. Γριζιώτη Ευστράτιου ως υπευθύνου εσωτερικού ελεγκτή σε αντικατάσταση της κας Χριστίνας Εξάρχου προχώρησε η εταιρεία Alpha Αστικά Ακίνητα.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο κ. Ευστράτιος Γριζιώτης πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και ιδίως του άρθρου 15 Ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος, δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει δεσμούς με οποιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε Εταιρεία του ομίλου και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ανωτέρω θέσης.

Ο κ. Ευστράτιος Γριζιώτης αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως  Υπεύθυνος Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας την 1 Μαρτίου 2023.