Νέο έργο ΑΠΕ δρομολογείται στην Περιφέρεια Ροδόπης
Νέο έργο ΑΠΕ δρομολογείται στην Περιφέρεια Ροδόπης

Νέο έργο ΑΠΕ δρομολογείται στην Περιφέρεια Ροδόπης

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 38,4MW και η μέγιστη ισχύς παραγωγής είναι 36MW.
RE+D magazine
12.06.2023

Ενας νέος αιολικός σταθμός δρομολογείται στη θέση “Φρούριο” του Δήμου Αρριανών, της Π.Ε. Ροδόπης.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «PORTSIDE WIND ENERGY LTD – ΡΟΔΟΠΗ 5 Ε.Ε.».

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελείται από οκτώ  ανεμογεννήτριες (α/γ) τύπου NORDEX μοντέλο N149, ονομαστικής ισχύος 4,8MW έκαστη, με πτερωτή τριών (3) πτερυγίων, διαμέτρου πτερωτής 149m και μέγιστο ύψος 179,5m. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 38,4MW και η μέγιστη ισχύς παραγωγής είναι 36MW.

Για την κατασκευή και λειτουργία του αιολικού σταθμού θα υλοποιηθούν τα απαραίτητα συνοδά έργα υποδομής, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

Εργασίες οδοποιίας στις οποίες περιλαμβάνονται εργασίες εξωτερικής οδοποιίας (πρόσβασης) και εργασίες εσωτερικής οδοποιίας. Το σύνολο των έργων αφορά σε βελτίωση υφιστάμενων δρόμων αλλά και διάνοιξη νέων. Το συνολικό μήκος έργων οδοποιίας ανέρχεται σε 8.028,21μ. εκ των οποίων τα 4.097,36μ. αφορούν σε βελτίωση υφιστάμενου δρόμου βόρεια του έργου και τα 3.930,85μ. αφορούν σε διάνοιξη νέων δρόμων.

Εργασίες για την διαμόρφωση κατάλληλων πλατωμάτων (πλατείες) συναρμολόγησης και ανέγερσης των ανεμογεννητριών. Οι πλατείες αποτελούν επίπεδες επιφάνειες περί των 5 στρεμμάτων, επί των οποίων γίνεται η συναρμολόγηση των τμημάτων των ΑΓ (πύργος, γεννήτρια, υποσυστήματα, κτλ) και οι χειρισμοί ανύψωσης και τοποθέτησής τους. Η συνολική επιφάνεια κατάληψης των οκτώ πλατειών υπολογίζεται σε 64.120τ.μ.. Επίσης περιλαμβάνονται εργασίες για την εκσκαφή της θεμελίωσης των Α/Γ ενώ προβλέπεται και η διαμόρφωση προσωρινών εργοταξιακών χώρων, οι οποίοι θα λαμβάνουν χώρα εντός των πλατειών ανέγερσης.

Οι εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης περιλαμβάνουν την εσωτερική διασύνδεση των α/γ μεταξύ τους, μέσω υπόγειας όδευσης γραμμής μέσης τάσης (ΜΤ), με τον οικίσκο ελέγχου. Το εξωτερικό
δίκτυο ΜΤ του ΑΣΠΗΕ για την διασύνδεση με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα ξεκινά από τον οικίσκο ελέγχου θα είναι υπόγειο και θα ακολουθεί την όδευση υφιστάμενων οδών,
εκτιμώμενου μήκους 24,85χλμ. Η σύνδεση του ΑΣΠΗΕ θα γίνει στον Υφιστάμενο Υ.Σ. MT/YT  «Φλάμπουρο» στην Τ.Κ. Δοκού της Δ.Ε. Φιλλύρας του Δ. Αρριανών.

Το σύνολο του έργου με αποτύπωση κορυφών του πολυγώνου, των θέσεων των Α/Γ και του οικίσκου ελέγχου και των έργων οδοποιίας, και ηλεκτρικής διασύνδεσης του νέου Υ/Σ.