Μεταβιβάστηκε το 15,6249% της RB ELLAKTOR HOLDING στην REGGEBORGH
Μεταβιβάστηκε το 15,6249% της RB ELLAKTOR HOLDING στην REGGEBORGH

Μεταβιβάστηκε το 15,6249% της RB ELLAKTOR HOLDING στην REGGEBORGH

Απέκτησε 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας εταιρείας.
RE+D magazine
29.02.2024

Μεταβίβαση μετοχών μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής ανακοίνωσε ο όμιλος Ελλάκτωρ.

Οπως λέει η εισηγμένη, η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. (ελεγχόμενη από την REGGEBORGH INVEST B.V.) στις 26.02.2024 μεταβίβασε στην REGGEBORGH INVEST B.V. (εφεξής «REGGEBORGH»), μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), το σύνολο των μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εκδότρια, δηλ. 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 15,6249% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας.

Ως αποτέλεσμα της ως άνω μεταβίβασης η άμεση συμμετοχή της REGGEBORGH, την 26.02.2024, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανήλθε σε 45,1682%, ήτοι 157.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, από 29,5433%, ήτοι 102.867.595 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές. Η άμεση συμμετοχή υπερέβη το όριο του 1/3.

Μηδενίστηκε η έμμεση συμμετοχή (μέσω της ελεγχόμενης RB ELLAKTOR HOLDING B.V.)

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσo και έμμεσo): 45,1682%, χωρίς μεταβολή, ήτοι 157.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης (Call Option) ποσοστού 7,4671% επί των δικαιωμάτων ψήφου (ήτοι 26.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, με περίοδο άσκησης/μετατροπής του Call Option 36 μήνες με εκκίνηση την 06.05.2022 και λήξη την 06.05.2025.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά και την πιθανή απόκτηση του Call Option: 52,6353%, χωρίς μεταβολή, ήτοι 183.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές.

Η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. ελέγχεται από την REGGEBORGH INVEST B.V. (100% θυγατρική εταιρεία).

Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007.

Το δικαίωμα προαίρεσης (Call Option) της REGGEBORGH INVEST B.V. υπόκειται σε φυσικό ή οικονομικό (με μετρητά) διακανονισμό κατά τη διακριτική ευχέρεια του κατόχου των μετοχών του δικαιώματος προαίρεσης. Η Reggeborgh δεν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές του δικαιώματος προαίρεσης (call option) κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του εν λόγω call option.