Μέρισμα €0,063 ανά μετοχή από την Τράπεζα Πειραιώς
Μέρισμα €0,063 ανά μετοχή από την Τράπεζα Πειραιώς

Μέρισμα €0,063 ανά μετοχή από την Τράπεζα Πειραιώς

RE+D magazine
27.05.2024

Την έγκριση της διανομής μερίσματος ύψους €79 εκατ. ήτοι€ 0,063 ανά μετοχή, καλούνται να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων θεμάτων, οι μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς.

Οπως λέει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση καλούνται οι μέτοχοι να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2. Έγκριση διανομής ποσού €79 εκ., ήτοι €0,063 ανά μετοχή, στους Μετόχους της Εταιρείας από υφιστάμενα προαιρετικά αποθεματικά. Λήψη απόφασης επί του ελαχίστου μερίσματος κατά νόμο.

2.1 Έγκριση διανομής ποσού €79 εκ, ήτοι €0,063 ανά μετοχή, από προαιρετικά αποθεματικά

2.2 Απόφαση μη διανομής επιπλέον ποσού ως ελαχίστου μερίσματος

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 και έγκριση των αμοιβών τους

5. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017

6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

7. Έγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2023 και προέγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2024 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

8. Έγκριση διανομής προαιρετικών αποθεματικών ποσού έως €187.365 στο προσωπικό της Εταιρείας

9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

11. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

12. Εκλογή νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

13. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

14. Διάφορες ανακοινώσεις (θέμα μη τιθέμενο σε ψηφοφορία)