Με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο €1 εκατ. ιδρύεται η Lamda Finance
Με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο €1 εκατ. ιδρύεται η Lamda Finance

Με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο €1 εκατ. ιδρύεται η Lamda Finance

Ποιος ο σκοπός της νέας εταιρείας.
RE+D magazine
17.05.2023

Την εταιρεία με την επωνυμία Lamda Finance ιδρύει η Lamda Development.

Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών χορήγησης πιστώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (χωρίς να αποτελεί νομισματικό ίδρυμα), η  απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών ή αμοιβαίων κεφαλαίων οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας (παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου) και η  παροχή δραστηριοτήτων διαχείρισης κεφαλαίου.

Μεταξύ άλλων η εταιρεία μπορεί να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπο εταιρείας ή κοινοπραξίας, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς.

Επίσης, μπορεί να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους και να αγοράζει, μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα, αυτοκίνητα καθώς και λοιπά μέσα και να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Finance είναι ύψους €1 εκατ. εκ των οποίων έχει καταβληθεί ήδη το 20% ενώ προβλέπεται το υπόλοιπο να κατατεθεί σταδιακά σε περίοδο 5ετίας.