Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για το 8,9781% της Alpha Bank
Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για το 8,9781% της Alpha Bank

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για το 8,9781% της Alpha Bank

Τα αποτελέσματα της Διαγωνιστικής Διαδικασίας πρόκειται να ανακοινωθούν το αργότερο δυο ώρες πριν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 13 Νοεμβρίου 2023.
RE+D magazine
30.10.2023

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο κεφάλαιο της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»

Η Διαγωνιστική Διαδικασία, ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου 2023 στις 10:30 π.μ. ώρα Ελλάδος και θα ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου 2023 στις 5:30 μ.μ. ώρα Ελλάδος. 

Το ΤΧΣ έχει ορίσει την Lazard Frères SAS ως σύμβουλο διάθεσης η οποία θα διεξάγει την διαδικασία των προσφορών. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση την 23η Οκτωβρίου 2023, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έλαβε δεσμευτική προσφορά από την εταιρεία με την επωνυμία UniCredit S.p.A. για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του στην "Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία", ήτοι 211.138.299 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha σε τιμή πώλησης ανά Μετοχή ποσού of € 1,33.

Η UniCredit δύναται να συμμετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με την Lazard, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω, ώστε να λάβουν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας και τις πληροφορίες συμμετοχής.

Η διαδικασία

Προκειμένου να θεωρηθεί ως επιλέξιμη μια προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές οφείλουν να γνωρίζουν ότι το ΤΧΣ θα αξιολογήσει προσφορές μόνο επί τη βάσει ότι: 

(i) η προσφορά είναι για όλες τις Μετοχές, 

(ii) δεν θα προσφερθεί η δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων (due diligence) από το ΤΧΣ και την Alpha, 

(iii) σχέδιο σύμβασης αγοραπωλησίας θα καταστεί διαθέσιμο από το ΤΧΣ και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού από τον ενδιαφερόμενο (εκτός αν επιτρέπεται βάσει των όρων αυτού) θα καθιστά τον επενδυτή μη επιλέξιμο, και 

(iv) με την προσφορά του επενδυτή θα προσκομιστεί απόδειξη για την ύπαρξη άμεσα διαθέσιμων κεφαλαίων.

Η ολοκλήρωση της πώλησης των Μετοχών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, το οποίο θα αξιολογήσει την προσφορά του προτιμητέου πλειοδότη σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις για το δίκαιο και εύλογο της προσφοράς (fairness opinion) τις οποίες θα λάβει από τους ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς του συμβούλους σύμφωνα με τον Νόμο του ΤΧΣ.

Όλες οι προσφορές που θα κατατεθούν θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ΤΧΣ στο τέλος της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα της Διαγωνιστικής Διαδικασίας πρόκειται να ανακοινωθούν το αργότερο 2 ώρες πριν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 13 Νοεμβρίου 2023. 

Η Lazard ενεργεί ως Σύμβουλος Διάθεσης του ΤΧΣ και η Rothschild & Co ως Σύμβουλος Στρατηγικής Αποεπένδυσης του ΤΧΣ. 

Η Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος ενεργούν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΧΣ.