Ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Trastor
Ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Trastor

Ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Trastor

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε €102.588.769,00 διαιρούμενο σε 205.177.538 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη.
RE+D magazine
24.01.2024

Σήμερα Τετάρτη 24 Ιανουαρίου ξεκινά στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Trastor, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη, 24.01.2024, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση, στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των 52.816.895 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,50, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή €1,42 εκάστη, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε €102.588.769,00 διαιρούμενο σε 205.177.538 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη.

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Τα συνολικά καθαρά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Αύξησης ανέρχονται σε €74.301.000, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €699.000(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).