Ξεκινά η δημιουργία της "Ψηφιακής Τράπεζας Γης"
Ξεκινά η δημιουργία της "Ψηφιακής Τράπεζας Γης"

Ξεκινά η δημιουργία της "Ψηφιακής Τράπεζας Γης"

Ανατέθηκε η ανάπτυξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
16.08.2022

Προχωρά η δημιουργία της «Τράπεζας Γης» μέσω της οποίας θα τρέξει η διαχείριση και αξιοποίηση τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Με απόφαση του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ταγαρά, ανατέθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) η ανάπτυξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης».

Υπενθυμίζεται οτι μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης θα πραγματοποιείται η μεταφορά συντελεστή δόμησης η οποία είναι ουσιαστικά ανενεργή έπειτα και από παρέμβαση του ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας). Η ενεργοποίηση της μεταφοράς ΣΔ αναμένεται να λύσει χρόνια προβλήματα όπως η οριστική λύση στο πρόβλημα της νομιμοποίηση των αυθαιρέτων της «κατηγορίας 5» και η αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων

Το δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενσωματώνεται σε τίτλο, ο οποίος θα εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο τίτλος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) αντιστοιχεί στα δομήσιμα τετραγωνικά μέτρα που δεν επιτρέπεται να οικοδομηθούν στο ακίνητο προσφοράς συντελεστής δόμησης, μετά από την έκδοση κανονιστικής ή ατομικής διοικητικής πράξης που του περιορίζει τη δόμηση.

Η ψηφιακή βάση περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα των ακινήτων προσφοράς και υποδοχής συντελεστή δόμησης και των συναφών τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης, και θα διαχειρίζεται το περιεχόμενο των εγγραφών. 

Η διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστήματος θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες της μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Χρήστες του πληροφοριακού συστήματος είναι:

α) οι ιδιοκτήτες των ακινήτων προσφοράς και υποδοχής συντελεστή δόμησης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 ν. 4495/2017 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι των φορέων αυτών.

γ) εξουσιοδοτημένα από το Διαχειριστή του συστήματος πρόσωπα, τα οποία έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα του συστήματος (δεδομένα χρήσης, παραμετροποίησης, καταγραφής μεταβολών κλπ.), με δυνατότητα εξαγωγής τους. Η δομή του πληροφοριακού συστήματος και η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων που εισάγονται σε αυτό επιτρέπουν τη διαβαθμισμένη ανάκτηση πληροφοριών και δεδομένων

Η κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο οφείλει να παρέχει προς τον διαχειριστή κάθε διαθέσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη του συστήματος και να συνεργάζεται επί σταθερής βάσεως για την ομαλή λειτουργία του