Κέρδη €116 εκατ. από ζημίες για τον όμιλο Ελλάκτωρ το 2023
Κέρδη €116 εκατ. από ζημίες για τον όμιλο Ελλάκτωρ το 2023

Κέρδη €116 εκατ. από ζημίες για τον όμιλο Ελλάκτωρ το 2023

Οι συνολικές πωλήσεις ομίλου διαμορφώθηκαν σε €808,5 εκατ., μειωμένες κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
RE+D magazine
19.04.2024

Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €242,2 εκατ., ανακοίνωσε ο όμιλος Ελλάκτωρ τα οποία κατέγραψαν αύξηση 46% σε σχέση με το 2022, με περιθώριο EBITDA 63%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου κατά το 2023 πέτυχε: 

  • Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €143,6 εκατ., έναντι €28,8 εκατ. το 2022, αύξηση +400%.
  • Καθαρά Κέρδη €116 εκατ. έναντι ζημιών €2,6 εκατ. πέρυσι.
  • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €73,5 εκατ.
  •  Καθαρή ρευστότητα Ομίλου €308 εκατ. στις 31.12.2023 έναντι €1522  εκατ. στις 31.12.2022. 
  • Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε €521 εκατ. στις 31.12.2023 έναντι €364 εκατ. στο τέλος του 2022.
  • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων €975 εκατ. ήτοι €2,80 ανά μετοχή. Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας €897 εκατ., ήτοι €2,57 ανά μετοχή.

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου

(συμπεριλαμβανομένων των Διακοπεισών Δραστηριοτήτων).

  • Συνολικές Πωλήσεις Ομίλου €808,5 εκατ., μειωμένες κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (€1.043,5 εκατ.), λόγω της μείωσης των εσόδων του κλάδου του περιβάλλοντος και της μη ενσωμάτωσης του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022. 
  • Συνολικό EBITDA Ομίλου €229 εκατ., ενώ το 2022 το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε σε €239,2 εκατ. 
  • Συνολικά ΚΠΦ Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €116,3 εκατ. έναντι ΚΠΦ €67,7 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση 72%. 
  • Συνολικά Καθαρά Κέρδη Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €85,2 εκατ. έναντι €21,2 εκατ. πέρυσι, (μετά τα αποτελέσματα της πώλησης των κλάδων Κατασκευής/Α.Π.Ε διαμορφώθηκαν σε €80,1 εκατ. έναντι €518,6 εκατ., αντίστοιχα).