Καθαρά κέρδη €490,7 εκατ. στο εννεάμηνο για την Alpha Bank
Καθαρά κέρδη €490,7 εκατ. στο εννεάμηνο για την Alpha Bank

Καθαρά κέρδη €490,7 εκατ. στο εννεάμηνο για την Alpha Bank

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 7,2% το γ’ τρίμηνο, μειωμένος κατά 40 μονάδες βάσης.
RE+D magazine
03.11.2023

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από Φόρους ύψους 208,1 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Alpha Bank στο γ΄ τρίμηνο, με τα αντίστοιχα κέρδη για το εννεάμηνο να διαμορφώνονται στα 564,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωση η τράπεζα, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 490,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο και στα 188 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο. Η αύξηση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων συνεχίστηκε το γ’ τρίμηνο (+8%), ως αποτέλεσμα των υψηλότερων  επιτοκίων και της ενίσχυσης των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,6%. Στο εννεάμηνο, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ενισχύθηκε κατά 45,8% σε σχέση με  την αντίστοιχη περίοδο του 2022.  

Η Alpha Bank εμφάνισε, επίσης, ενισχυμένη επίδοση στα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες τα οποία αυξήθηκαν κατά 11,8% σε τριμηνιαία  βάση και ανήλθαν σε €108,5 εκατ. καταγράφοντας ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Στο Εννεάμηνο, τα  επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του  2022, σε συγκρίσιμη βάση – λαμβανομένης υπόψη της απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,5% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε  €235,5 εκατ., ως αποτέλεσμα της μείωσης των Γενικών Διοικητικών Εξόδων. Στο Εννεάμηνο 2023, τα  επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν αμετάβλητα, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις 

επενδύσεις σε υποδομές, σε συμφωνία με τον τεθέντα στόχο. Ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα του Ομίλου  μειώθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το Εννεάμηνο 2022. Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 18,4% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της  ενίσχυσης των Καθαρών Εσόδων από Τόκους και της βελτιωμένης επίδοσης στα έσοδα από προμήθειες. Το Εννεάμηνο 2023, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ενισχύθηκε κατά +74,2%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των κύριων εσόδων από τραπεζικές εργασίες (+34,4% σε ετήσια βάση).

Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 79 μ.β. το γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας την εξυγίανση  του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και τη θετική τάση που παρατηρείται αναφορικά με τη βελτίωση της ποιότητας  του Ενεργητικού. Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από  Φόρους διαμορφώθηκε σε 13,9% για το τρίτο τρίμηνο.

Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων αυξήθηκε κατά €0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε  €31,8 δισ., 1% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιχειρηματικών δανείων στην  Ελλάδα και των Διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €52,3 δισ. Τα υπό Διαχείριση  Περιουσιακά Στοιχεία αυξήθηκαν κατά €0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις  ενισχύθηκαν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση, αντιπροσωπεύοντας το 25% των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας, με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των  επιτοκίων της αγοράς (beta) να εξελίσσεται με μειωμένο ρυθμό έναντι του αναμενόμενου, ακολουθώντας  την τάση που παρουσιάζει ο κλάδος. 

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 7,2% το γ’ τρίμηνο,  μειωμένος κατά 40 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης  δραστηριότητας που παρουσιάζει η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings), της περαιτέρω  εξυγίανσης του ισολογισμού και της θετικής επίπτωσης (-20 μονάδες βάσης) από την πώληση ενός  Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων Λιανικής Τραπεζικής τον  Οκτώβριο (Συναλλαγή Cell). Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 79 μ.β. το γ’ τρίμηνο,  σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο. Ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων αυξήθηκε κατά 1  ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώθηκε στο 41%, καθώς η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) αντιστάθμισε πλήρως την απόσχιση του χαρτοφυλακίου δανείων με υψηλό ποσοστό κάλυψης πιστωτικού  κινδύνου.

Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με τους Δείκτες FL CET1 και Κεφαλαιακής Επάρκειας να ενισχύονται κατά  177 μονάδες βάσης και 308 μονάδες βάσης αντίστοιχα, από την αρχή του έτους. Το γ’ τρίμηνο, ο Δείκτης  Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1),  διαμορφώθηκε σε 13,7%, ενισχυμένος κατά 33 μονάδες βάσης (μ.β.), ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 50 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου και κατά 15 μ.β. λαμβανομένης  υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα  Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET1 διαμορφώθηκε σε  13,9% ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 18,2%. 

Η δήλωση του CEO, Βασίλη Ψάλτη

«Πριν αναφερθώ στην επίδοσή μας το τρίτο τρίμηνο, θα ήθελα να υπογραμμίσω μία σημαντική  στιγμή για την Τράπεζά μας, που καταγράφηκε μετά την ολοκλήρωση του γ’ τριμήνου.  Τον Οκτώβριο, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ανακοινώσαμε μία συναλλαγή-ορόσημο, τη  στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με την UniCredit, που αναμένεται να αποφέρει  σημαντική αξία για τους Μετόχους μας, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την πρώτη επένδυση ενός  μεγάλου ευρωπαϊκού στρατηγικού ομίλου στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, μετά το ξέσπασμα  της δημοσιονομικής κρίσης πριν από περισσότερο από μία δεκαετία. 

Στη Ρουμανία, μέσω της συγχώνευσης των θυγατρικών της Alpha Bank και της UniCredit,  δημιουργούμε μία Τράπεζα με μέγεθος ικανό να διεκδικήσει την κορυφή της ρουμανικής  αγοράς, εξασφαλίζοντας αντίτιμο ύψους €300 εκατ. και μετοχική συμμετοχή 9,9% στο νέο, κοινό  τραπεζικό σχήμα. Διατηρούμε, δηλαδή, με έναν κεφαλαιακά αποδοτικό τρόπο την παρουσία μας  στη χώρα ώστε να αξιοποιήσουμε τις θετικές μακροοικονομικές προοπτικές της. 

Στην Ελλάδα, προχωρούμε σε ευρεία εμπορική συμφωνία, η οποία συνδυάζει κορυφαία στην  αγορά τεχνογνωσία και προϊόντα, με παράλληλη επίτευξη σημαντικών συνεργειών. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενδυναμώσουμε το εγχώριο δίκτυό μας και θα αναβαθμίσουμε περαιτέρω τις  υπηρεσίες που προσφέρουμε στους Πελάτες μας, εδραιώνοντας έτσι την ηγετική μας θέση.

Αναγνωρίζοντας την ισχυρή πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τις αναπτυξιακές προοπτικές  της Alpha Bank, η UniCredit υπέβαλε επίσης προσφορά για το ποσοστό των μετοχών που  κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Τράπεζά μας. Η συμφωνία αυτή,  εφόσον εγκριθεί, θα επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση της Alpha Bank, και θα οδηγήσει στην  είσοδο ενός στρατηγικού εταίρου που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και ισχυρή παρουσία στην  Ευρώπη, χαρακτηριστικά που θα αξιοποιήσουμε το προσεχές διάστημα.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ιδιαιτέρως θετική υποδοχή αυτής της συμφωνίας από όλα  τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ευρεία αναγνώριση των ωφελειών που θα αποφέρει. 

Βρισκόμαστε μπροστά σε μία καθοριστική στιγμή στην ιστορία της Τράπεζάς μας. Μία στιγμή  που επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία.  Ταυτόχρονα, όμως, με τις εργώδεις προσπάθειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μας με  την UniCredit, συνεχίσαμε να υλοποιούμε αποφασιστικά τη στρατηγική μας καθ’ όλη τη διάρκεια  του τρίτου τριμήνου, επιτυγχάνοντας για ακόμη μία φορά ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις. 

Συγκεκριμένα, η κερδοφορία διατήρησε την ανοδική της τροχιά, με το Καθαρό Έσοδο από  Τόκους να σημειώνει αύξηση κατά 8,4% έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Παράλληλα,  συνεχίσαμε τη συνετή διαχείριση του ισολογισμού μας, με τον Δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων  Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) να περιορίζεται στο 7,2%. Τον Οκτώβριο προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση  του Project Cell, που περιορίζει περαιτέρω το προφίλ κινδύνου του ισολογισμού μας με τρόπο κεφαλαιακά ουδέτερο, ενώ μειώνει τον Δείκτη ΜΕΑ κατά 0,2%. 

Πέραν από τις σημαντικές αυτές πρωτοβουλίες, επιβεβαιώσαμε την ισχυρή δέσμευσή μας να  τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας. Στη Ρόδο, που ανακάμπτει από τις  καταστροφικές πυρκαγιές, χρηματοδοτήσαμε τη δεντροφύτευση και αισθητική ανάπλαση ενός  σημαντικού μέρους του οδικού δικτύου. Ταυτόχρονα, υποστηρίξαμε χρηματοδοτικά αντιδιαβρωτικές και αντιπλημμυρικές μελέτες, ώστε να συμβάλουμε στην αποκατάσταση της  εικόνας του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως. Επίσης, διαθέσαμε, από κοινού με τις άλλες ελληνικές συστημικές τράπεζες, το ποσό των €50 εκατ. για τη στήριξη  νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία.