Ηλεκτρονικά η έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
Ηλεκτρονικά η έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

Ηλεκτρονικά η έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

RE+D magazine
06.03.2024

Ηλεκτρονικά, θα μπορούν πλέον οι πολίτες να εκδώσουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ενδιαφερόμενος αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή  (gov.gr), κατόπιν αυθεντικοποίησης. Με την υποβολή της αίτησης από τον αιτούντα, αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του Δήμου που δηλώθηκε στην αίτηση και αντίγραφό της αποθηκεύεται στην προσωπική θυρίδα του αιτούντος.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι παραλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στο περιβάλλον των θυρίδων του οικείου Δήμου και τις διαχειρίζονται σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, χωρίς να απαιτούνται οι εσωτερικές διαδικασίες πρωτοκόλλησης του φορέα.

Ο Δήμαρχος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης ελέγχει την πλήρωση των νόμιμων όρων χορήγησης της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της εκδίδεται αυτόματα ηλεκτρονικά ύστερα από νέα αυθεντικοποίηση του αιτούντος και σχετικό αίτημά του. Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που εκδίδεται αναρτάται στην προσωπική του Θυρίδα.

Η αυτόματη ηλεκτρονική βεβαίωση μόνιμης κατοικίας εκδίδεται μόνο αν ο Δήμος κατοικίας που έχει καταχωριστεί στη σχετική αίτηση που έχει υποβάλει ο αιτών, συμπίπτει με τον Δήμο κατοικίας που αντλείται από το φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. Αν δεν συμπίπτουν, τότε εκδίδεται αυτόματα απορριπτική απάντηση.

Ο αιτών δεν επιτρέπεται να υποβάλει άλλη αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στον ίδιο ή άλλο Δήμο, πριν από τη διεκπεραίωση της αρχικής αίτησης είτε έγχαρτα από τον Δήμο, είτε αυτόματα ηλεκτρονικά.

Τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας αποδεικνύονται:

Είτε με ανάρτηση από τον αιτούντα στην εφαρμογή αντιγράφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) που αφορά στο φορολογικό έτος που προηγείται ή που ταυτίζεται με αυτό της ηλεκτρονικής αίτησης.

Είτε αυτόματα από την εφαρμογή μέσω διαλειτουργικότητας με το αντίστοιχο μητρώο Ε1 της Α.Α.Δ.Ε.

Αν, αιτιολογημένα ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να αποδείξει την μόνιμη κατοικία του, επειδή η διεύθυνση κατοικίας που αναγράφεται στο Ε1 αναφέρεται σε Δήμο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο αιτείται την έκδοση της βεβαίωσης, τότε η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο, με κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο (όπως λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, λογαριασμός ύδρευσης ή φυσικού αερίου). Το αντίστοιχο δικαιολογητικό αναρτάται στην εφαρμογή. Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης των κατά περίπτωση εγγράφων, ο αιτών υποβάλλει οριστικά την αίτηση προς τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας του.

Έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

Μετα την ολοκλήρωση του ελέγχου, εκδίδεται η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή απορρίπτεται η χορήγησή της με παράθεση ειδικής αιτιολογίας. 

Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή η αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης φέρει μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διάρκεια ισχύος της έγχαρτης ή ηλεκτρονικής βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας είναι τριών μηνών από την έκδοσή της.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 1460/04-03-2024)