Η πρώτη έκθεση «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» από τη Noval
Η πρώτη έκθεση «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» από τη Noval

Η πρώτη έκθεση «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» από τη Noval

Αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τις επιχειρηματικές πρακτικές και την περιβαλλοντική διαχείριση της εταιρείας.
RE+D magazine
02.01.2024

Η Noval Property ανακοίνωσε την έκδοση της πρώτης έκθεσης TFCD η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

H έκθεση αποτελεί για την εταιρεία σημαντικό ορόσημο στη συνεχή δέσμευσή για διαφάνεια, υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και περιβαλλοντική διαχείριση.

Το πλαίσιο της Task Force on Climate-Related Financial Disclosures παρέχει επισκόπηση της προσέγγισης της Noval Property στη διαχείριση των κινδύνων και ευκαιριών από την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τις βέλτιστες παγκόσμιες πρακτικές. Η έκθεση παρουσιάζει τη στρατηγική της Noval Property και τις πρωτοβουλίες που εφαρμόζει αναφορικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην λειτουργεία της Εταιρείας μας.

Η έκθεση TCFD αναφέρεται σε θέματα όπως:

Αξιολόγηση Κινδύνων: Διαδικασίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή

Ευκαιρίες: Εντοπισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο, βιοκλιματικό κτηριακό απόθεμα, παρουσιάζοντας τη δέσμευσή μας σε βιώσιμες πρακτικές.

Εταιρική Διακυβέρνηση: Επισκόπηση των διαδικασιών οι οποίες έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με το κλίμα.

Η έκθεση TFCD αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της δέσμευσής μας για διαφάνεια και βιώσιμη ανάπτυξη και αποτυπώνει τη συνεισφορά της Εταιρείας μας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.