Εγκρίθηκε η έκδοση ΜΟΔ έως €55 εκατ. από την Εκτακτη Γ.Σ της Trastor
Εγκρίθηκε η έκδοση ΜΟΔ έως €55 εκατ. από την Εκτακτη Γ.Σ της Trastor

Εγκρίθηκε η έκδοση ΜΟΔ έως €55 εκατ. από την Εκτακτη Γ.Σ της Trastor

Οι ομολογίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.
RE+D magazine
13.01.2023

Την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου αποφάσισαν μεταξύ άλλων θεμάτων οι μέτοχοι της Trastor ΑΕΕΑΠ κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση

Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου («ΜΟΔ») έως €55.000.000, με έκδοση υποχρεωτικώς μετατρέψιμων (σε κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιών, οι οποίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, θα εκδοθούν σε επιμέρους εκδόσεις / σειρές, εντός της περιόδου διαθεσιμότητας, και το οποίο θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση.

Κάθε 1,32 Ομολογίες που θα έχουν εκδοθεί κατά την Ημερομηνία Μετατροπής θα μετατρέπονται σε μία (1) μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών του ΜΟΔ, το ΜΟΔ θα εκδίδεται μέχρι του ποσού που τελικώς θα καλύπτεται.

Την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων,  και τη σχετική γραπτή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι το ΜΟΔ πρόκειται να καλυφθεί στο σύνολό του μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (Τράπεζα Πειραιώς) και τέλος

Την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατά την κρίση του, περαιτέρω προσδιορίζει, εξειδικεύει, αποφασίζει και συμφωνεί τους επί μέρους όρους του ΜΟΔ, πλην του ύψους, του είδους και του λόγου μετατροπής αυτού.

Σύμφωνα με την σχετική έκθεση του ΔΣ το σταθερό βασικό επιτόκιο θα βασισθεί στο κόστος της Σύμβασης Ανταλλαγής Επιτοκίου 18μηνου (Interest Rate Swap) που θα ισχύει κατά την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης (16.12.2022 στο 3.2%) + Περιθώριο 2,25% ετησίως. 

Τρίμηνος εκτοκισμός. Ο τόκος ορίζεται πληρωτέος σε μετοχές της Εταιρείας Ημερομηνία λήξης ορίζεται 18 μήνες από την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης

Ειδική άδεια αγοράς τριών ακινήτων

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή ειδικής άδειας, για την απόκτηση συνολικά τριών ακινήτων που ανήκουν σε εταιρείες του ομίλου της μετόχου πλειοψηφίας, ήτοι της «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», και πιο συγκεκριμένα:

Α) Κτιρίου επί της οδού Κοραή αρ. 5 στην Αθήνα, από την εταιρεία «NEW UP DATING DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι €7.540.000,

Β) Κτιρίου καταστημάτων και γραφείων, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου αρ. 47, στο Χαλάνδρι Αττικής, από την εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» έναντι €1.310.000, και

Κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σταυρού – Παιανίας αρ. 165 στην Παιανία Αττικής από την εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», έναντι €1.550.000.