Πιο κοντά η είσοδος της Noval Property στο ΧΑ
Πιο κοντά η είσοδος της Noval Property στο ΧΑ

Πιο κοντά η είσοδος της Noval Property στο ΧΑ

"Πράσινο φως" από τη Γενική Συνέλευση και για ομολογιακό δάνειο ύψους €10,5 εκατ. με κάλυψη από την EBRD.
RE+D magazine
05.09.2023

Ενα βήμα πιο κοντά στην εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών κάνει η Noval Propertyη μετά και την σχετική έγκριση από τους μετόχους της εταιρείας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2023.

Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των 62 επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Βιοχάλκο διαμορφώθηκε σε €516 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2023 παρουσιάζοντας αύξηση κατά €30 εκατ. (ή ποσοστό 6%) έναντι της εύλογης αξίας τους, όπως αυτά εκτιμήθηκαν την 31ης Δεκεμβρίου 2022 (€486 εκατ.).

Αναλυτικότερα, το χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ περιλαμβάνει 48 ακίνητα κυρίως επαγγελματικά (κτίρια γραφείων εμπορικά κέντρα βιομηχανικά κτίρια αποθήκες και ξενοδοχεία), τέσσερα που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής συμπεριλαμβανομένου και του ακινήτου της «"THE GRID ΑΕ"», στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει κατά 50% και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανάπτυξης συγκροτήματος γραφείων. Στο χαρτοφυλάκιο της Noval και 14 εκτάσεις γης εντός και εκτός σχεδίου.

Κατά το Α’ εξάμηνο 2023, η Noval Property, έχοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής της, συνέχισε την ανάπτυξη ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, μεταξύ άλλων στους τομείς των γραφείων, logistics, και κατοικιών, τα οποία θα πιστοποιηθούν κατά LEED.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ


Οπως λέει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, το ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 4η Σεπτεμβρίου 2023 στην οποία συμμετείχε και εκπροσωπήθηκε το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 268.667.870 μετοχές, ελήφθησαν ομοφώνως οι ακόλουθες αποφάσεις:

- εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό σαράντα (40) ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα (40) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

- εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 1,00 ευρώ ανά έκαστη, κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου μετοχή, σε 2,50 ευρώ ανά έκαστη, κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 268.667.910 σε 107.467.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, δια συνένωσης των παλαιών μετοχών σε αναλογία δυόμιση (2,5) παλαιές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας (αντίστροφη διάσπαση {reverse split} 2,5:1) και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

- εγκρίθηκε η εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει.

- στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω αποφασισθείσας εισαγωγής του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται στον Κανονισμό του Χ.Α. για την Εισαγωγή, εγκρίθηκε η χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στη σχετική
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση χορήγησε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για διάστημα πέντε (5) ετών, προκειμένου αυτό να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφάπαξ ή τμηματικώς, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 4548/2018, κατά ποσό (ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) που δεν μπορεί να υπερβεί το 33,3333383% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υφίσταται κατά την ημερομηνία παροχής της εξουσιοδότησης, ήτοι μέχρι και ογδόντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ και ένα λεπτό (€89.555.970,01), με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών.

- εγκρίθηκε, κατόπιν της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκδοση κοινού και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, ποσού έως δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€10.500.000), με έκδοση κοινών και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμων (σε κοινές, ονομαστικές, άυλες μετά ψήφου μετοχές) ονομαστικών ομολογιών που δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και πλήρη κάλυψη του ομολογιακού δανείου από το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης» (European Bank for Reconstruction and Development) («EBRD»), με στόχο τη χρηματοδότηση έργων της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων της έγκρισης του προγράμματος ομολογιακού δανείου, της χορήγησης εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή του προγράμματος, και κάθε άλλης σχετικής σύμβασης, και για οποιαδήποτε νομική ή υλική ενέργεια απαιτείται ή κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για την ολοκλήρωση της έκδοσης του ομολογιακού δανείου.