Δύο νέα έργα που αφορούν αιολικούς σταθμούς στη Φθιώτιδα
Δύο νέα έργα που αφορούν αιολικούς σταθμούς στη Φθιώτιδα

Δύο νέα έργα που αφορούν αιολικούς σταθμούς στη Φθιώτιδα

Τα έργα στη Φθιώτιδα με μικρές τροποποιήσεις έλαβαν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
RE+D magazine
19.07.2023

Τα έργα στη Φθιώτιδα με μικρές τροποποιήσεις έλαβαν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το πρώτο έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30 ΜW της ‘’ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ Α.Ε’’ στη θέση «Βλαχογιώργος» στον Δήμο Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας.

Ο υπόψη αιολικός σταθμός, θα περιλαμβάνει :

– Πέντε (5) ανεμογεννήτριες (Α/Γ) ονομαστικής ισχύος 6 MW η καθεμία.

– Οικίσκο ελέγχου εμβαδού 30 τ.μ.

– Έργα οδοποιίας πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας, συνολικού μήκους 3.873,45 μ., εκ των οποίων τα 2.570,41 μ. αφορούν σε βελτιώσεις υφιστάμενων οδών και τα υπόλοιπα 1.303,04 μ. αφορούν σε νέες διανοίξεις.

– Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης συνολικού μήκους 3.238,68 μ., για τη διασύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους και τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις Α/Γ στον οικίσκο ελέγχου που θα εγκατασταθεί εντός του γηπέδου του Α.Σ.Π.Η.Ε. και πιο συγκεκριμένα εντός της πλατείας της Α/Γ 3.

– Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης μήκους συνολικού μήκους 7.113,62 μ., για τη διασύνδεση και μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τον οικίσκο ελέγχου σε προτεινόμενο Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ 20/150KV, σε απόσταση 2 χλμ. από τη θέση του εν λόγω έργου, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης από άλλη εταιρεία.

Τροποποιήσεις

Οι τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν είναι οι εξής:

– Μεταβολή του γηπέδου εγκατάστασης του αιολικού σταθμού.

– Μείωση του πλήθους των Α/Γ από δεκατρείς (13) σε πέντε (5), ονομαστικής ισχύος 6 MW η καθεμία.

– Μείωση της συνολικής ισχύος του ΑΣΠΗΕ από 39 MW σε 30 MW.

– Τροποποίηση των έργων οδοποιίας

Το δεύτερο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 ΜW της ‘’ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΟΥΤΣΑ Α.Ε’’ στη θέση «Λούτσα» του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας.

Ο υπόψη αιολικός σταθμός, θα περιλαμβάνει :

– Τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες (Α/Γ) ονομαστικής ισχύος 6 MW η καθεμία.

– Οικίσκο ελέγχου εμβαδού 30 τ.μ.

– Έργα οδοποιίας πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας, συνολικού μήκους 8.218,17 μ., εκ των οποίων τα 2.927,71 μ. αφορούν σε βελτιώσεις υφιστάμενων οδών και τα υπόλοιπα 5.290,46 μ. αφορούν σε νέες διανοίξεις.

– Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης συνολικού μήκους 2.855,55 μ., για τη διασύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους και τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις Α/Γ στον οικίσκο ελέγχου που θα εγκατασταθεί εντός του γηπέδου του Α.Σ.Π.Η.Ε. και πιο συγκεκριμένα εντός της πλατείας της Α/Γ 4.

– Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης μήκους συνολικού μήκους 13.230,48 μ., για τη διασύνδεση και μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τον οικίσκο ελέγχου σε προτεινόμενο Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ 20/150KV, σε απόσταση 3,5 χλμ. από τη θέση του εν λόγω έργου, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης από άλλη εταιρεία.

Τροποποιήσεις

Οι τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν είναι οι εξής:

– Μεταβολή του γηπέδου εγκατάστασης του αιολικού σταθμού.

– Μείωση του πλήθους των Α/Γ από εννέα (9) σε τέσσερις (4), ονομαστικής ισχύος 6 MW η καθεμία.

– Μείωση της συνολικής ισχύος του ΑΣΠΗΕ από 27 MW σε 24 MW.

– Τροποποίηση των έργων οδοποιίας,