Διέθεσε δωρεάν μετοχές αξίας €4,5 εκατ. η Τράπεζα Πειραιώς
Διέθεσε δωρεάν μετοχές αξίας €4,5 εκατ. η Τράπεζα Πειραιώς

Διέθεσε δωρεάν μετοχές αξίας €4,5 εκατ. η Τράπεζα Πειραιώς

RE+D magazine
04.07.2024

Δωρεάν μετοχές αξίας €4,5 εκατ. σε 150 δικαιούχους διέθεσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα διέθεσε δωρεάν προς 150 Δικαιούχους συνολικά 1.284.388 ίδιες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών.

Η ανωτέρω διάθεση δωρεάν ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένου ετήσιου σχήματος μεταβλητών αποδοχών και κατόπιν διαπίστωσης της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων αυτού.

Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €4.518.476,98, βάσει της τιμής κλεισίματος €3,518 της μετοχής της Εταιρείας στις 02.07.2024.

Οι παραπάνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.06.2023 προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Οι Δικαιούχοι που εμπίπτουν στην κατηγορία των μελών του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου (MRTs) έχουν υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών για ένα έτος από την ημερομηνία κτήσης τους.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.608.759 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,21% του συνόλου των μετοχών της