Διανομή μερίσματος ύψους €0,075 / μετοχή ανακοίνωσε η BriQ Properties
Διανομή μερίσματος ύψους €0,075 / μετοχή ανακοίνωσε η BriQ Properties

Διανομή μερίσματος ύψους €0,075 / μετοχή ανακοίνωσε η BriQ Properties

Διπλασίασε τα κέρδη της για το 2021
RE+D magazine
29.03.2022

Σε €6.064.000 ανήλθαν τα έσοδα από ενοίκια της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ για το 2021, έναντι €3.681.000 της περυσινής χρονιάς καταγράφοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 65%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση εσόδων προερχόμενων από νέες επενδύσεις, κυρίως στον τομέα των logistics. Στα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου για τη χρήση 2021 περιλαμβάνεται μείωση € 877.000 λόγω των μέτρων για τον Covid-19 έναντι αντίστοιχης μείωσης € 954.000 στη χρήση 2020.

Οπως λέει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 31.12.2021 κατανέμεται ανά κατηγορία ακινήτων ως εξής: 49% σε κτίρια logistics, 29% σε κτίρια γραφείων, 17% σε ξενοδοχεία και 5% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Κατά τη χρήση 2021, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών του:

• Την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα ακίνητα του Ομίλου περιλάμβαναν 27 ακίνητα συνολικής αξίας € 122.017.000, έναντι 28 ακίνητων αξίας € 106.186.000 την 31.12.2020 (αύξηση 15% σε αξία).

• Ο Όμιλος προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού € 12.328.000 οι οποίες περιλάμβαναν € 7.381.000 επενδύσεις στον τομέα των logistics, €3.234.000. στον τομέα των γραφείων και € 1.455.000 στον ξενοδοχειακό τομέα.

• Τα κέρδη του Ομίλου από αναπροσαρμογή των ακινήτων του σε εύλογη αξία ανήλθαν σε € 4.431.000., έναντι € 416.000 στη χρήση 2020. Από τα € 4.431.000, ποσό € 2.611.000 αφορά τον τομέα των logistics.

• Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 87% και ανήλθαν σε € 4.209.000, έναντι € 2.249.000 το 2020.

• Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 129% σε € 3.993.000, έναντι € 1.742.000 το 2020.

• Τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 3.865.000, έναντι € 1.654.000 το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 134%.

• Το σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της εταιρείας (Ν.Α.V.) την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε € 89.259.000, το οποίο αντιστοιχεί σε € 2,52 ανά μετοχή, έναντι € 2,37 ανά μετοχή της 31.12.2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,3%. Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε € 4.277.000 έναντι € 2.067.000 την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Την 31η Δεκεμβρίου 2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν σε € 30.153.000 έναντι € 18.313.000 την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το Net Debt του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανέρχονταν σε € 25.876.000 και το Net L.T.V ( Δανειακές Υποχρεώσεις μείον μετρητά προς Επενδύσεις σε ακίνητα) σε 21,4% έναντι € 16.246.000 και 15,3% αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η Εταιρεία την 31.12.2021 είχε στην κατοχή της συνολικά 343.618 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας € 722.000. και αξίας κτήσης € 598.000. Οι ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η Εταιρεία αντιστοιχούν περίπου στο 1,0% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σε συνέχεια της έγκρισης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει την 19η Απριλίου 2022, τη διανομή μερίσματος ύψους €0,075 ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2021 και προηγουμένων χρήσεων.