Βασιλική Λαζαράκου: Επανεξελέγη στο ΔΣ της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ
Βασιλική Λαζαράκου: Επανεξελέγη στο ΔΣ της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

Βασιλική Λαζαράκου: Επανεξελέγη στο ΔΣ της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

RE+D magazine
15.11.2023

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου, επανεξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Bureau) της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το έτος 2024.

Η κυρία Λαζαράκου είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), στο οποίο και ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο του 2022.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας διεθνής οργανισμός, στον οποίο μετέχουν αναπτυγμένες χώρες που υποστηρίζουν τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. 

Ο Οργανισμός ασχολείται με ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, δίνοντας έμφαση τόσο στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και στην ενίσχυση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και στην καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής. Πρόκειται για έναν κόμβο γνώσης που παράγει δεδομένα και αναλύσεις, ευνοεί την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, ενώ ασχολείται και με την παροχή στρατηγικών συμβουλών, αναφορικά με τις δημόσιες πολιτικές και τη θέσπιση διεθνών προτύπων.

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ ασχολείται με τον συντονισμό και την καθοδήγηση του Οργανισμού στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης, της εταιρικής χρηματοδότησης και των κρατικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο,  επιβλέπει την εφαρμογή των γενικών αρχών εταιρικής διακυβέρνησης όπως διαμορφώνονται από τον ΟΟΣΑ και τη G20, καθώς και των συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού για την εταιρική διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, καθοδηγεί και υποστηρίζει το διάλογο του Οργανισμού με οικονομίες – μη μέλη για τα ζητήματα αυτά.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ολοκληρώθηκε το σημαντικό έργο της αναθεώρησης των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού, οι οποίες και υιοθετήθηκαν στη συνέχεια από τη G20. 

Οι αναθεωρημένες αυτές Αρχές περιλαμβάνουν νέες και επικαιροποιημένες κατευθύνσεις σε επίκαιρα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης όπως σε θέματα διαφάνειας, υποχρεώσεων και ευθύνης των διοικήσεων, προσαρμογών σε θέματα διακυβέρνησης λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στις κεφαλαιαγορές και, για πρώτη φορά, εκτεταμένων αναφορών στα θέματα βιωσιμότητας και αειφορίας προκειμένου να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις στη διαχείριση των κινδύνων αλλά και των προκλήσεων που συνδέονται με το κλίμα και άλλα θέματα βιωσιμότητας. 

Το επόμενο έτος θα είναι επίσης μία χρονιά ορόσημο δεδομένης της σημασίας που θα δοθεί στην προώθηση των αναθεωρημένων Αρχών εταιρικής διακυβέρνησης καθώς οι Αρχές αυτές βοηθούν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν το νομικό, ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση. 

Οι G20/ΟΟΣΑ Αρχές προσδιορίζουν τα βασικά δομικά στοιχεία για ένα υγιές πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και προσφέρουν πρακτική καθοδήγηση για εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Βαδίζοντας πλέον στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα έχει μεγάλη σημασία να ενταχθούν οργανικά στο πλέγμα των πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησής ζητήματα που αφορούν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας».