Από τις 13/06 στο ταμπλό οι νέες μετοχές της Trastor μετά την ΑΜΚ
Από τις 13/06 στο ταμπλό οι νέες μετοχές της Trastor μετά την ΑΜΚ

Από τις 13/06 στο ταμπλό οι νέες μετοχές της Trastor μετά την ΑΜΚ

Μετά την ως αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 76.180.321,50 €, διαιρούμενο σε 152.360.643 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,50 Ευρώ.
RE+D magazine
09.06.2023

Εκδόθηκαν και θα διανεμηθούν δωρεάν σε διευθυντικά στελέχη 828.176 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστη, της εταιρείας Trastor ΑΕΕΑΠ ύστερα από την απόφαση των μετόχων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €414.088

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση ποσού €36.466,50 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» και ποσού €377.621,50 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (μακροπρ.)».

Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 76.180.321,50 €, διαιρούμενο σε 152.360.643 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,50 Ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΕΕΑΠ σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αύξηση, καθώς αυτή διενεργήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης των ως άνω αποθεματικών, δηλαδή χωρίς την καταβολή νέων εισφορών.

Οι νέες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 13/06/2023 ενώ η τιμή εκκίνησής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).