Ανοδος εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας για την Premia το α' τρίμηνο 2022
Ανοδος εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας για την Premia το α' τρίμηνο 2022

Ανοδος εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας για την Premia το α' τρίμηνο 2022

Στα 29 ακίνητα διαμορφώνεται το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ύψους €153 εκατ.
RE+D magazine
23.05.2022

Αύξηση εσόδων, λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση πέτυχε η Premia Properties κατά το α' τρίμηνο του 2022 σε ετήσια βάση.

Πιο συγκεκριμένα, η εισηγμένη ανακοίνωσε έσοδα στα €3,2 εκατ., διπλασιασμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021 και λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε €2,9 εκατ. Τα Προσαρμοσμένα EBITDA (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €1,6 εκατ., έναντι €0,6 εκατ. και €0,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,8 εκατ., έναντι €0,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.

Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει συνολικά είκοσι εννέα (29) ακίνητα και πιο συγκεκριμένα σε δεκαεννέα (19) επενδυτικά ακίνητα (15 ακίνητα εισοδήματος και 4 ακίνητα προς μελλοντική αξιοποίηση) συνολικής αξίας €153,0 εκατ. έναντι δεκαεπτά (17) επενδυτικών ακινήτων συνολικής αξίας €146,8 εκατ. την 31.12.2021.

Δέκα (10) σχολεία υπό διαχείριση μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ, με τη συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος να ανέρχεται σε €38,7 εκατ. έναντι €39,2 εκατ. την 31.12.2021. Η Εταιρεία έχει επίσης υπογράψει εντός του 2021 προσύμφωνα για την απόκτηση δύο (2) ακόμη επενδυτικών ακινήτων, έχοντας καταβάλλει προκαταβολές ύψους €10,6 εκατ.

Το κοινό ομολογιακό δάνειο

Οπως λέει η εταιρεία τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια του ΚΟΔ κατευθύνθηκαν εν μέρει (€ 39,4 εκατ.) σε αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται για επενδύσεις καθώς και κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €162,3 εκατ. την 31.3.2022, έναντι €103,0 εκατ. την 31.12.2021. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €75,6 εκατ. έναντι €73,7 εκατ. την 31.12.2021 με τον καθαρό συντελεστή μόχλευσης (Net LTV)* να παραμένει σταθερός και να διαμορφώνεται σε 37,4% έναντι 37,1%.

Προοπτικές για το 2022

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία, την αγορά ακινήτων και κατ’ επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, ιδιαιτέρως δύσκολες. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα που διαμορφώνονται.

Παρά τη σημαντική αβεβαιότητα λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, η Premia Properties εκτιμά ότι είναι σε θέση να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον καθώς διαθέτει χαρακτηριστικά που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις:

- Μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) 7,7%

- Μακροχρόνια συμβόλαια με μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων (WALT) 6,5 έτη και με περίπου 92% των σχετικών μισθωμάτων να υπόκειται σε αναπροσαρμογή τουλάχιστον βάσει του πληθωρισμού. Επιπλέον, η σύμβαση ΣΔΙΤ για τα δέκα (10) σχολεία έχει διάρκεια έως το 2041 με μέρος των εσόδων να ακολουθεί επίσης πληθωριστική αναπροσαρμογή,

- Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση, με καθαρό συντελεστή μόχλευσης (Net LTV) 37,4%, μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 7,1 έτη και μέσο κόστος δανεισμού 2,8% και ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων ως αποτέλεσμα του ΚΟΔ (περ. 60% του υφιστάμενου δανεισμού με σταθερό επιτόκιο 2,8% για την επόμενη 5ετία),

- Ισχυρή μετοχική σύνθεση και σημαντικά διαθέσιμα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος, και

- Μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ που θα επιτρέψει στον Όμιλο να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα σχετικά φορολογικά πλεονεκτήματα