Ανάδοχος η Intrakat στο έργο για το "Φράγμα Γαδουρά" της Ρόδου
Ανάδοχος η Intrakat στο έργο για το "Φράγμα Γαδουρά" της Ρόδου

Ανάδοχος η Intrakat στο έργο για το "Φράγμα Γαδουρά" της Ρόδου

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε €22,8 εκατ. (με ΦΠΑ €28,27 εκατ) και η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
RE+D magazine
14.04.2022

Υπεγράφη το έργο για την υλοποίηση της β' φάσης που αφορά στην υδροδότηση της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά με την κατασκευή του νότιου υδραγωγείου Αφάντου.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ ανάδοχος είναι η Intrakat.

Συγκεκριμένα, το κόστος του έργου ανέρχεται σε €22,8 εκατ. (με ΦΠΑ €28,27 εκατ) και η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή προς τα τέλη του 2024. Το έργο (υποέργο 1) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κατά €20 εκατ., σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 829/18.6.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), και από το Π.Δ.Ε. (ιδίοι πόροι) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά €2,8 εκατ.

Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών (Δ/νση Τεχνικών Εργων Δωδεκανήσου) αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 151 του N.4412/2016, του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ) – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», Ανάδοχος «ΙΝΤRΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», έναντι συνολικού ποσού 19.998.283,48€ (άνευ Φ.Π.Α. 24%).