Αλλαγές στις εταιρείες των εμπορικών κέντρων της Lamda
Αλλαγές στις εταιρείες των εμπορικών κέντρων της Lamda

Αλλαγές στις εταιρείες των εμπορικών κέντρων της Lamda

RE+D magazine
02.06.2023

Kινήσεις για την ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών που κατέχουν και διαχειριζονται τα εμπορικά της κέντρα ανακοίνωσε η Lamda development

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η διάσπαση της θυγατρικής της LAMDA OLYMPIA VILLAGE ιδιοκτήτριας εταιρείας του The Mall Athens και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της στα οποία συμπεριλαμβάνονται το εκπτωτικό χωριό της Αθήνας και το Τhe Mall Athens στην LAMDA MALLS.

Είχε προηγηθεί η απόφαση για συγχώνευση με απορρόφηση της ΜC Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας που διαχειρίζεται το Mediterranean Cosmos στη Πυλαία Θεσσαλονίκης από την Malls Management Services με ημερομηνία κατάρτισης ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2022.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση 

Οπως λέει χαρακτηριστικά η εισηγμένη "η LAMDA DEVELOPMENT S.A. "κατά τη συνεδρίαση της 31.05.2023 του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών της εταιρειών LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων (στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%) και LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 54,57%) αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας κοινής διάσπασης της LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων με απορρόφηση και σύσταση νέας εταιρείας (η «Κοινή Διάσπαση»), με ημερομηνία κατάρτισης ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2022. 

Ειδικότερα, η Κοινή Διάσπαση της LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων θα υλοποιηθεί: 

(α) με μεταβίβαση μέρους των περιουσιακών στοιχείων της διασπώμενης που σχετίζονται με την επένδυσή της στην εταιρεία «LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» προς την Εταιρεία με απορρόφηση από την τελευταία, 

(β) με μεταβίβαση μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της διασπώμενης που σχετίζονται με τις επενδύσεις της στην εταιρεία «Εκπτωτικό Χωριό Αθήνας Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», καθώς και στην εταιρεία «LOV LUXEMBOURG S.à R.L.» προς την εταιρεία «LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με απορρόφηση από την τελευταία, και 

(γ) με μεταβίβαση μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της διασπώμενης που σχετίζονται κυρίως με τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης του εμπορικού κέντρoυ “The Mall Αthens” προς μια νέα, συσταθησόμενη για τον σκοπό αυτό, ανώνυμη εταιρεία.

Αποτέλεσμα των ως άνω, θα είναι η μεταβίβαση προς τις επωφελούμενες εταιρείες του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της διασπώμενης LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων. Η Κοινή Διάσπαση θα συντελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 4, 75, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.

Για τη διενέργεια της αποτίμησης της αξίας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) της διασπώμενης εταιρείας LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού για τους σκοπούς της Κοινής Διάσπασης και την σύνταξη της σχετικής έκθεσης διορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία «KPMG ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 186). 

Στην ίδια ελεγκτική εταιρεία έχει, επίσης, ανατεθεί η επισκόπηση των όρων του σχεδίου σύμβασης διάσπασης και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος της Κοινής Διάσπασης είναι η βελτιστοποίηση της εταιρικής/οργανωτικής δομής των Εμπορικών Κέντρων του Ομίλου και η ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων των εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο, στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρύτερης στρατηγικής του τελευταίου. 

Η ολοκλήρωση της Κοινής Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών που μετέχουν στην Κοινή Διάσπαση και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων που απαιτείται να λάβει, κατά περίπτωση, καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στον εταιρικό αυτό μετασχηματισμό, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων των χρηματοδοτριών τραπεζών όπου απαιτείται".