Στον Ασπρόπυργο επένδυσε η BriQ Properties το 2020
Στον Ασπρόπυργο επένδυσε η BriQ Properties το 2020

Στον Ασπρόπυργο επένδυσε η BriQ Properties το 2020

Δυναμική είσοδο στην αγορά αποθηκευτικών ακινήτων του Ασπροπύργου πραγματοποίησε η BriQ Properties το 2020. Ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής κίνησης, το 43% της αξίας των επενδύσεων του Ομίλου την 31.12.2020 ήταν σε ακίνητα αποθηκών και διανομής.
RE+D magazine
31.03.2021

Σε ακίνητα αποθηκών και διανομής, το 43% της αξίας των επενδύσεων του Ομίλου.


H αύξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση των εσόδων από νέες επενδύσεις σε ακίνητα. Κατά τη χρήση 2020 ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση όλων των μεγεθών του.

Ειδικότερα:

Την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι επενδύσεις του Ομίλου περιελάμβαναν 28 επενδυτικά ακίνητα, εκ των οποίων δύο ανήκουν σε θυγατρικές εταιρείες, συνολικής αξίας €106 εκατ. έναντι 22 ακίνητων αξίας € 59.793.000 την 31.12.2019, καταγράφοντας αύξηση 77,3%.

Στη διάρκεια του 2020 η Εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις € 41.242.000 και συγκεκριμένα απέκτησε 4 νέα ακίνητα έναντι €10.033.000 και άλλα δύο ακίνητα μέσω εξαγοράς θυγατρικών εταιρειών έναντι € 27.425.000 ενώ υλοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες € 3.784.000 που κυρίως αφορούν υπό-ανέγερση κτίριο αποθηκών και διανομής επιφάνειας 20.764 τ.μ. στον Ασπρόπυργο.

Τα κέρδη του Ομίλου από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε € 416.000 έναντι € 4.032.000 για τη χρήση 2019. Τα έσοδα από ενοίκια του Ομίλου ανήλθαν σε € 3.681.000 έναντι € 2.928.000 της περσινής χρήσης σημειώνοντας αύξηση 25,7%.

Η συνολική μείωση των εσόδων του Ομίλου το 2020 από ενοίκια λόγω της πανδημίας Covid-19 ανήλθε σε € 954.000, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 20% επί των αναμενόμενων εσόδων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου ανήλθαν σε € 2.067.000 έναντι € 37.568.000 την 31η Δεκεμβρίου 2019, οπότε και περιελάμβαναν μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού €50.071.000 που ολοκληρώθηκε την 20η Δεκεμβρίου 2019.

Την 31η Δεκεμβρίου 2020 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν σε € 18.313.000 έναντι € 12.412.000 την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η Εταιρεία την 31.12.2020 είχε στην κατοχή της συνολικά 272.412 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 572.000 ενώ την 31.03.2021 η Εταιρεία έχει στην κατοχή της 358.618 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης € 630.000, ήτοι μέση τιμή κτήσης € 1,76 ανά μετοχή. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές σήμερα αντιστοιχούν στο 1,00% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
 
Σύμφωνα με την Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα. Άννα Αποστολίδου «Τα αποτελέσματα του 2020 επηρεάστηκαν σημαντικά από την εξάπλωση της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική και στην παγκόσμια οικονομία. Η BriQ Properties παρόλη την δύσκολη συγκυρία κατάφερε να επενδύσει το 100% των κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε 12 μήνες σε ακίνητα με υψηλές αποδόσεις άνω του 7,0%. Επίσης πέτυχε να εδραιώσει την παρουσία της στα ακίνητα logistics κάνοντας δυναμική είσοδο στην αγορά αποθηκευτικών ακινήτων του Ασπροπύργου. Ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής κίνησης, το 43% της αξίας των επενδύσεων του Ομίλου την 31.12.2020 ήταν σε ακίνητα αποθηκών και διανομής. Η Εταιρεία θα συνεχίσει το πρόγραμμα επενδύσεών της χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια με σκοπό την αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων».