Στα €1,07 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου της BriQ Properties
Στα €1,07 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου της BriQ Properties

Στα €1,07 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου της BriQ Properties

Η μείωση των εσόδων από ενοίκια για το 2020 λόγω της πανδημίας του COVID-19 εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου σε € 626 χιλ.
RE+D magazine
10.09.2020

Αυξημένα κατά 34% έσοδα από ενοίκια σε € 1.766.000 έναντι €1.317.000 της αντίστοιχης περσινής περιόδου ανακοίνωσε η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ Η αύξηση οφείλεται σε ενσωμάτωση εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2020 η εταιρεία κατέγραψε αύξηση όλων των μεγεθών της σε επίπεδο Ομίλου, στο πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ειδικότερα:

• Την 30η Ιουνίου 2020, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 26 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας € 71.665.000 έναντι 22 ακίνητων αξίας € 59.793.000 την 31.12.2019, καταγράφοντας αύξηση 20%.

• Εντός του α’ εξαμήνου του 2020, υλοποίησε επενδύσεις συνολικού ποσού € 11.317.000 και συγκεκριμένα τρία επενδυτικά ακίνητα έναντι συνολικού ποσού επένδυσης €7.795.000 και απόκτησε άλλο ένα ακίνητο μέσω εξαγοράς εταιρείας έναντι τιμήματος € 3.522.000

• Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 33% και ανήλθαν σε € 1.152.000 έναντι € 868.000 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.073.000 για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2020 έναντι € 1.104.000 της αντίστοιχης περσινής περιόδου, κυρίως λόγω μείωσης των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακίνητων.

• Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 578.000 για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 έναντι € 425.000 της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 36%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Μαρτίου 2020 ανήλθαν σε € 11.796.000 έναντι € 37.568.000 την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Σε συνέχεια της από 30.03.2020 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την αποπληρωμή του δανεισμού της Εταιρείας, την 15.04.2020 και 16.04.2020 αποπληρώθηκαν ομολογίες συνολικής αξίας € 12.572.000 με αποτέλεσμα η Εταιρεία να έχει σήμερα σχεδόν μηδενικό δανεισμό.

Η αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων έγινε με στόχο τη μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία την 30.06.2020 είχε στην κατοχή της συνολικά 122.298 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 206.000 ενώ μέχρι την 09.09.2020 η Εταιρεία έχει στην κατοχή της 171.608 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης € 281.000, ήτοι μέση τιμή κτήσης € 1,64 ανά μετοχή.

Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές σήμερα αντιστοιχούν στο 0,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επιπτώσεις του κορωνοϊού COVID-19 για το 2020

Η μείωση των εσόδων από ενοίκια για το 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου σε € 626.000, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 15% επί των ετησιοποιημένων εσόδων των υφιστάμενων ακινήτων της Εταιρείας. Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα με στόχο να μετριάσει την επίπτωση της απώλειας του εισοδήματος της από ενοίκια λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όπως είναι η μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών που επέφερε η αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων.

Η κα Άννα Αποστολίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε ότι «Το 2020 είναι μια δύσκολη χρονιά που επηρεάστηκε βαθιά από την εξάπλωση της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID19 στην ελληνική και στην παγκόσμια οικονομία. Η αγορά ακινήτων έχει πληγεί από την πανδημία χωρίς όμως οι αξίες των ακινήτων να εμφανίζουν σημαντική πτώση. Παρόλαυτα, τα κυβερνητικά μέτρα για τα ενοίκια και η σημαντική επίπτωση της πανδημίας στον τουρισμό, έχουν αναπόφευκτα επηρεάσει τα έσοδα των εταιρειών ακινήτων για το 2020.

Η BriQ Properties επενδύει με μακροχρόνιο ορίζοντα και έμφαση στα logistics, που αποτελεί κλάδο που δεν έχει επηρεαστεί από την κρίση της πανδημίας, όπου αναπτύσσει ένα υψηλών προδιαγραφών Κέντρο Διανομής και Αποθήκευσης επιφάνειας 20.764 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής. Παράλληλα η Εταιρεία αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως τα κτίρια γραφείων και τα τουριστικά ακίνητα ενώ εξακολουθεί να διαχειρίζεται ενεργά τα υφιστάμενά της ακίνητα με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσής τους.»