Κατά 51,2% καλύφθηκε η ΑΜΚ της Trastor
Κατά 51,2% καλύφθηκε η ΑΜΚ της Trastor
  Nέα Deals  |  AEEAΠ

Κατά 51,2% καλύφθηκε η ΑΜΚ της Trastor

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 75.260.252,50 διαιρούμενο σε 150.520.505 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές
RE+D magazine
30.06.2020

Kατά 51,2% καλύφθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «TRASTOR»με το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται πλέον σε € 75.260.252,5 διαιρούμενο σε 150.520.505 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 έκαστη.

Η ΑΜΚ πραγματοποιήθηκε από τις 15.06.2020 έως και τις 29.06.2020 εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με συμψηφισμό απαίτησης και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Σημειώνεται οτι αρχες Μαίου οι δύο βασικοί μέτοχοι της Trastor, η WRED και η τράπεζα Πειραιώς που ελέγχουν το 96% της Trastor έκαναν γνωστό στο δ.σ. της ΑΕΕΑΠ ότι πρόκειται να ασκήσουν μερικώς τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν. Δεσμεύτηκαν ακόμη ότι δεν προτίθενται να πωλήσουν ή να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκήσουν, αλλά θα τα αφήσουν να εκπνεύσουν.

Ειδικότερα, ποσοστό 20,6%, καλύφθηκε κατά ποσό € 14.949.999,90 (16.611.111 νέες μετοχές) με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμης απαίτησης η οποία απαίτηση απορρέει από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο η έκδοση του οποίου αποφασίστηκε με την από 29.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 19.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (αφορά την απαίτηση της WRED LLC από την Εταιρεία).

Ποσοστό 30,7%, καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους με την καταβολή σε μετρητά συνολικού ποσού €22.263.918,30, ποσό που αντιστοιχεί σε 24.737.687 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε ποσοστό 0,002% με την καταβολή σε μετρητά συνολικού ποσού € 1.800,00, ποσό που αντιστοιχεί σε 2.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Συνολικά αντλήθηκε ποσό ύψους € 37.215.718,20, που αντιστοιχεί σε 41.350.798 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 και τιμή διάθεσης € 0,90.Οι νέες μετοχές που διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής ικανοποίησαν πλήρως τις σχετικές αιτήσεις τους, ενώ 39.339.855 μετοχές έμειναν αδιάθετες.Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, δηλαδή κατά € 20.675.399,00, με την έκδοση 41.350.798 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 έκαστη και ποσό € 16.540.319,20 πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 30.06.2020 απόφασή του, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της μερικής κάλυψης της αύξησης.

 Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 75.260.252,50 διαιρούμενο σε 150.520.505 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 έκαστη.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ευχαριστεί θερμά τους Μετόχους/Επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.