Αύξηση 53,7% των εσόδων της BriQ το α' 3μηνο
Αύξηση 53,7% των εσόδων της BriQ το α' 3μηνο

Αύξηση 53,7% των εσόδων της BriQ το α' 3μηνο

Το εν λόγω διάστημα το χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε 25 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας €68.183 χιλ.
RE+D magazine
28.05.2020

Στο ποσό των 963.000 ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από ενοίκια της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ στο πρώτο τρίμηνο 2020 έναντι 626.000 ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 53,7% λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

Η BriQ Properties κατέγραψε αύξηση όλων των μεγεθών της σε επίπεδο Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα, την 31η Μαρτίου 2020, το χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε 25 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας 68.183 χιλ. ευρώ έναντι 22 ακίνητων αξίας 59.793 χιλ. ευρώ την 31.12.2019 και 14 ακίνητων αξίας 39.623 χιλ. ευρώ την 31.03.2019.

Στο πρώτο τρίμηνο του έτους η εταιρεία υλοποίησε τρεις νέες επενδύσεις. Συγκεκριμένα απέκτησε δύο επενδυτικά ακίνητα έναντι συνολικού ποσού επένδυσης 4.190 χιλ. ευρώ και απόκτησε άλλο ένα ακίνητο αξίας 4.200 χιλ. ευρώ μέσω εξαγοράς εταιρείας, καταγράφοντας κέρδος από αρνητική υπεραξία (από την απόκτηση της θυγατρικής) ύψους 848 χιλ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 55,8% και ανήλθαν σε 634.000 ευρώ έναντι 407.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αρνητική υπεραξία από απόκτηση θυγατρικής (848.000 ευρώ), παρουσίασαν αύξηση 77,8% και ανήλθαν σε 562.000 ευρώ έναντι 316.000 ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1.130 χιλ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2020 (περιλαμβάνουν κέρδη από αρνητική υπεραξία από απόκτηση θυγατρικής ύψους 848.000 ευρώ), έναντι 172.000 ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.