Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα

RE+D magazine
01.08.2023

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Alpha Αστικά Ακίνητα ενώ ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, και, τέλος, καθεμία από τις δύο (2) Επιτροπές της Εταιρείας όρισε τον Πρόεδρό της και συγκροτήθηκε σε σώμα.


Αναλυτικότερα το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε ως εξής:

1. Γεώργιος Ποιμενίδης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Γεώργιος Σπηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Ιωάννης Γκάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Μαριάννα Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 5. Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου, Mη Εκτελεστικό Μέλος

6. Βασίλειος Λουμιώτης, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

7. Αγγελική Σαμαρά, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τριετής, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από τρία Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη. H θητεία των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, συμπίπτει με τη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου

1. Λουμιώτης Ι. Βασίλειος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

2. Σαμαρά Δ. Αγγελική, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

3. Σπηλιωτοπούλου Χ. Παναγιώτα, Μη Εκτελεστικό Μέλος


Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

1. Λουμιώτης Ι. Βασίλειος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

2. Σαμαρά Δ. Αγγελική, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

3. Ποιμενίδης Ε. Γεώργιο, Μη Εκτελεστικό Μέλος