Σε τελικό στάδιο η επιλογή στρατηγικού επενδυτή για την Alpha Αστικά Ακίνητα
Σε τελικό στάδιο η επιλογή στρατηγικού επενδυτή για την Alpha Αστικά Ακίνητα

Σε τελικό στάδιο η επιλογή στρατηγικού επενδυτή για την Alpha Αστικά Ακίνητα

O Στρατηγικός Επενδυτής της Συναλλαγής Skyline αναμένεται να αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην Κοινοπραξία.
RE+D magazine
17.03.2022

Στο τελικό στάδιο επιλογής στρατηγικού επενδυτή ο οποίος θα εκκινήσει τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα βρίσκεται η Alpha Bank η οποία ελέγχει το 93% περίπου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank, αφού έλαβε υπόψη τις προθέσεις των επενδυτικών σχημάτων που συμμετέχουν στη Συναλλαγή Skyline, γνωστοποίησε ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία για το μετασχηματισμό της τελευταίας σε εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων. Η εξέλιξη αυτή αποκλείει -στη φάση αυτή- την μετατροπή της ΑΑΑ σε ΑΕΕΑΠ καθώς εκτιμήθηκε ότι «δεν διαθέτει ικανό μέγεθος να αντιμετωπίσει ανταγωνισμό πανευρωπαϊκού επιπέδου».

Υπενθυμίζεται οτι προσφορές έχουν υποβάλει τα σχήματα Invel – Prodea, Dimand – HIG, η Davidson Kempner και η Brook Lane.

Ειδικότερα, ο Μετασχηματισμός της Alpha Αστικά Ακίνητα θα περιλάβει την πώληση και μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, σε εταιρεία του Ομίλου της «Alpha Services and Holdings A.E.» η οποία θα αποτελέσει το φορέα για την κοινοπραξία της Συναλλαγής Skyline.

Ο Μετασχηματισμός της Εταιρείας θα περιλάβει ακόμη την ενσωμάτωση στην Alpha Αστικά Ακίνητα της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της «Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε.», εταιρείας του Ομίλου Alpha Holdings. Τέλος, η Alpha Αστικά Ακίνητα, κατόπιν ολοκλήρωσης του Μετασχηματισμού της, αναμένεται να συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Κοινοπραξία, καθώς και με εταιρείες του Όμιλου Alpha Holdings, για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός της Συναλλαγής Skyline, όπως ανακοινώθηκε στις 30.7.2021, προέβλεπε τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα σε επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων και τη μεταβίβαση της δραστηριότητας διαχείρισης ακινήτων σε εταιρεία του Ομίλου Alpha Holdings.

Πρόθεση της Alpha Bank σε ό,τι αφορά τη μετοχική διάρθρωση της Κοινοπραξίας παραμένει όπως ανακοινώθηκε την 30.7.2021, καθόσον ο Στρατηγικός Επενδυτής της Συναλλαγής Skyline αναμένεται να αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην Κοινοπραξία, ενώ η Alpha Bank προτίθεται να διατηρήσει μειοψηφική συμμετοχή.

Σύμφωνα με την ως άνω Ενημέρωση, η επιλογή από την Alpha Bank του προτιμητέου Στρατηγικού Επενδυτή για τη Συναλλαγή Skyline και ο Μετασχηματισμός της Εταιρείας αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, ενώ η ολοκλήρωση εν συνόλω της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα έως το τέλος του 2022.

Η τελική δομή, οι όροι της συνεργασίας με τον Στρατηγικό Επενδυτή που θα επιλεγεί, το χρονοδιάγραμμα, η εν γένει υλοποίηση και η ολοκλήρωση της Συναλλαγής Skyline, υπόκεινται σε προϋποθέσεις και σε ποικίλους κινδύνους, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Alpha Bank, περιλαμβανομένων των κρατουσών συνθηκών της αγοράς και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εντός και εκτός Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση του Μετασχηματισμού της Εταιρείας και της Συναλλαγής τελούν υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραιτήτων, κατά την κείμενη νομοθεσία, εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων.