Πως κατανεμήθηκαν οι μετοχές στη Δημόσια Προσφορά της Dimand
Πως κατανεμήθηκαν οι μετοχές στη Δημόσια Προσφορά της Dimand

Πως κατανεμήθηκαν οι μετοχές στη Δημόσια Προσφορά της Dimand

RE+D magazine
06.07.2022

Την 28.06.2022 ολοκληρώθηκε η διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ήτοι στο προσωπικό της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και συνεργάτες της («Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων»), τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής:

34.303 νέες κοινές μετοχές διατέθηκαν σε προσωπικό της Εταιρείας και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και 3.880 νέες κοινές μετοχές διατέθηκαν σε συνεργάτες της Εταιρείας, ενώ προέκυψαν 286.817 αδιάθετες νέες κοινές μετοχές, οι οποίες μεταφέρθηκαν προς διάθεση στην Δημόσια Προσφορά.

Την 01.07.2022 ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση 6.499.917 νέων κοινών μετοχών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των 286.817 αδιάθετων μετοχών που προέκυψαν από την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων) καθώς και 931.800 υφιστάμενων κοινών μετοχών (δυνάμει της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής – overallotment).

Ως εκ τούτου, διατέθηκαν συνολικά 7.431.717 κοινές μετοχές (νέες και υφιστάμενες) μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και 38.183 νέες κοινές μετοχές μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €15,00 ανά μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές). Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης για την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων διαμορφώθηκε σε €13,50 (ήτοι μειωμένη κατά 10% από την Τιμή Διάθεσης) για το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και σε €15,00 για τους συνεργάτες.

Οι πρόσθετες υφιστάμενες κοινές μετοχές διατέθηκαν επίσης στην Τιμή Διάθεσης, ήτοι €15,00 ανά μετοχή.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε €98.020.045,5, και αφορούν σε κεφάλαια ποσού €97.498.755,0 που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά (ήτοι €15,00*6.499.917 νέες κοινές μετοχές) και σε κεφάλαια ποσού €521.290,5 που συγκεντρώθηκαν από την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων (ήτοι €13,50*34.303 μετοχές = €463.090,5 πλέον €15,00*3.880 μετοχές = €58.200). Επιπλέον, τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στις πρόσθετες υφιστάμενες κοινές μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €13.977.000.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, σε όλο το εύρος τιμών, ανήλθε σε 8.873.423 μετοχές.

Αντίστοιχα, η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης ανήλθε σε 8.693.165 μετοχές (ήτοι ποσό €130.397.475), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 6.499.917 Νέες Μετοχές, κατά 1,34 φορές περίπου, ενώ λαμβάνοντας υπόψιν και τις 931.800 πρόσθετες υφιστάμενες μετοχές για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, κατά 1,17 φορές περίπου.

Οι συνολικά 7.431.717 νέες και υφιστάμενες κοινές μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

• 2.012.925 μετοχές (27% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 2.012.925 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 100% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη τιμή διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 901 αιτήσεις), και

• 5.418.792 νέες και υφιστάμενες κοινές μετοχές (73% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς), επί συνολικού αριθμού 6.680.240 κοινών μετοχών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 81% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη τιμή διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 59 αιτήσεις). Στα εν λόγω ποσά συμπεριλαμβάνονται οι Cornerstone Επενδυτές, οι οποίοι εκδήλωσαν συνολική ζήτηση 1.666.666 κοινών μετοχών, η οποία ικανοποιήθηκε πλήρως.

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, Κύριοι Ανάδοχοι και Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, Κύριοι Ανάδοχοι και Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό.