Παράταση ενός έτους για διορθώσεις στο κτηματολόγιο
Παράταση ενός έτους για διορθώσεις στο κτηματολόγιο

Παράταση ενός έτους για διορθώσεις στο κτηματολόγιο

Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
15.11.2022

Παράταση κατά ένα έτος της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο κτηματολόγιο προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Προστασία προσώπων που αναψέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23ης Οκτωβρίου 2019 (1 305) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Η ρύθμιση αφορά σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), καθώς και σε περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίστηκαν από Ιη.1.2013 έως και 31η.12.2014.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία καθώς το διάστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 31η.12.2022 για υποβολή αγωγών και αιτήσεων διόρθωσης των ανακριβειών των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών για τις εν λόγω περιοχές δεν φαίνεται επαρκές για ολοκλήρωση των σχετικών διεκδικήσεων.

Συγκεκριμένα τροποποιείται η παρ. 2 άρθρου 102 ν. 4623/2019 ως εξής: 

α) το Πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, 

β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, 

γ) το Τελευταίο εδάφιο καταργείται και παρ. 2 του άρθρου 102 διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), αποκλειστική Προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει ίδια οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2023. 

Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την Ιη.1.2013 έως και την 31η.12.2014. Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α· 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράψηση και δεν είχαν εκδοθεί διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και απόψαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου».