Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Trastor
Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Trastor

Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Trastor

Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε ποσοστό 2,2% με την καταβολή σε μετρητά συνολικού ποσού €1.632.721,68 που αντιστοιχεί σε 1.149.804 Νέες Μετοχές.
RE+D magazine
19.01.2024

Την κάλυψη του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφάσισε το Δ.Σ της εταιρείας στις 14 Δεκεμβρίου 2023 ανακοίνωσε η Trastor ΑΕΕΑΠ.

Οπως λέει η ΑΕΕΑΠ σε ανακοίνωσή της η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και χορήγηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 14.12.2023, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €74.999.990,90 και την έκδοση 52.816.895 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής των παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, ποσοστό 97,8%, καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους με την καταβολή σε μετρητά συνολικού ποσού €73.367.269,22 που αντιστοιχεί σε 51.667.091 Νέες Μετοχές.

Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε ποσοστό 2,2% με την καταβολή σε μετρητά συνολικού ποσού €1.632.721,68 που αντιστοιχεί σε 1.149.804 Νέες Μετοχές.

Δεδομένου ότι ο αριθμός των Νέων Μετοχών, για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση εγγραφής από ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής, υπερέβη τον αριθμό των Νέων Μετοχών που έμειναν αδιάθετες κατόπιν ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης, οι ως άνω 1.149.804 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές κατ’ αναλογία του αριθμού των Νέων Μετοχών, για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής. Συνεπώς, δεν απέμειναν αδιάθετες Νέες Μετοχές προς διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €26.408.447,50 με την έκδοση 52.816.895 Νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 εκάστη, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης τους (€1,42),συνολικού ποσού €48.591.543,40 πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς, σήμερα, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €102.588.769 διαιρούμενο σε 205.177.538 άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 εκάστη.