Ενισχυμένος στα €16,1 εκατ. ο τζίρος της Alpha Αστικά Ακίνητα το 2022
Ενισχυμένος στα €16,1 εκατ. ο τζίρος της Alpha Αστικά Ακίνητα το 2022

Ενισχυμένος στα €16,1 εκατ. ο τζίρος της Alpha Αστικά Ακίνητα το 2022

Το Project Skyline αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023.
RE+D magazine
27.04.2023

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Alpha Αστικά Ακίνητα για τo 2022, ανήλθε σε €16,1 εκατ. έναντι €13,3 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε €5,0 εκατ., έναντι κερδών ύψους €1,7 εκατ. το 2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους €0,26 (μικτό ποσό) ανά μετοχή.

Όπως έχει επικοινωνηθεί την 06.02.2023, μετά τη ολοκλήρωση της συναλλαγής (Project Skyline), η Alpha Αστικά Ακίνητα θα παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εκμετάλλευσης, μεσιτείας καθώς και τεχνικής υποστήριξης στην σχετική εταιρία. Η Συναλλαγή (Project Skyline) αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023.